Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

ISSN 2524-0323 (Print)
ISSN 2707-7322 (Online)

Видається з 1997 року

Проблематика: висвітлення загальнотеоретичних проблем держави і права; проблем вдосконалення та застосування законодавства; проблем управління, адміністративного права, адміністративної діяльності органів правопорядку; проблем цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблем протидії кримінальним правопорушенням (розділ Політика (мета та завдання) наукового видання).

Засновник та видавець: Луганський державний університет внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка

Періодичність: чотири рази на рік

Мови видання: змішаними мовами: українська,  англійська

Сфера розповсюдження видання: загальнодержавна, зарубіжна

Формат видання: 60х84 1/16

Обсяг видання: до 20 умовних друкованих аркушів

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 24202-14042 ПР від 16.09.2019 р. 

Фахова реєстрація: журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Журнал індексується у міжнародних та національних наукометричних базах даних:

- «Index Copernicus International» (Варшава, Польща) (ICV 2021 = 88.24);
- HeinOnline online database;
- Google Scholar;
- Електронний репозитарій ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка;
- Платформа «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України
імені В.І. Вернадського НАН України
 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
- Національномий репозитарій академічних текстів.

Міжнародний цифровий індекс DOI (Digital Object Identifier) prefix: 10.33766

Спеціальність: 081 "Право"

Галузь науки: юридичні науки

Тематична спрямованість видання: розвиток юридичної освіти, підвищення науково-теоретичної, методичної кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, правоохоронних і судових органів, інформування про результати наукових досліджень та практичних розробок, обмін передовим досвідом у сфері судочинства, висвітлення проблем теорії та історії держави і права, питань удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального, інших галузей права та суміжних наук, способів поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної та правоохоронної діяльності в Україні, опублікування рецензій  на наукові праці з юридичної тематики.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі Авторські права та ліцензування

Політика відкритого доступу: науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу в розділах Архіви та Поточний випуск

Поштова адреса редакції: 76005,  вул. Національної Гвардії, 3, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна.

Електронна адреса для листування: vonr.lduvs@gmail.com

Телефон: (068) 155-38-35