Інституалізація державного контролю за додержанням законодавства України про захист персональних даних

  • І. М. Берназюк доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-8460-2687
Ключові слова: захист персональних даних, державний контроль, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, інституційна спроможність.

Анотація

У статті висвітлено окремі питання інституалізації державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних в Україні. Установлено, що однією з вимог Конвенції про захист фізичних осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та інших міжнародних актів у цій сфері є утворення державами-учасницями незалежного наглядового органу, який відповідав би за забезпечення дотримання державними органами вимог щодо захисту персональних даних особи.  Визначено, що посадовою особою, яка за законодавством України наділена повноваженнями у сфері здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист персональних даних, є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Автором проведено аналіз здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контрольних, адміністративно-юрисдикційних повноважень у сфері забезпечення додержання законодавства про захист персональних даних, а також повноважень щодо його участі в розробці нормативно-правових актів у відповідній сфері. Досліджено критерії незалежності державного органу при здійсненні своїх контрольних повноважень, визначені в міжнародних актах; проведено оцінку інституціональної спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано доцільність утворення окремого незалежного наглядового органу у сфері захисту персональних даних, наділення його належними повноваженнями та забезпечення високого ступеня його незалежності, що відповідатиме досвіду деяких зарубіжних держав та сприятиме виконанню Україною прийнятих на себе зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

 

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних: Закон України від 6.07.2010 № 2438-VI/Відомості Верховної Ради України. 2010. № 46. Ст. 542.

Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2002/58 «Про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій» від 12 липня 2002 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b34#Text.

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС 2016 р. від 27 квітня 2016 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text.

Венгер В., Заярний О. Правовий аналіз основних моделей інституалізації державного контролю у сфері персональних даних та доступу до публічної інформації в Україні. К., 2020. 30 с.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних: Закон України від 03.07.2013 № 383-VII. URL:https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/383-18#Text.

Інституціоналізація публічного управління в Україні: наук.-аналіт. доп. за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2019. 210 с.

Ємчук Л. В. Конституційно-правове регулювання особистого та сімейного життя людини і громадянина: автореф. дис. канд. юрид. наук. Спец. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Ужгород, 2015. 22 с.

Нестерович В. Ф. Виборча кампанія: Словник сленгових термінів та виразів. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 648 с.

Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних: Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14.

Про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні: Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2019 р. URL:http://www.ombudsman.gov.ua/ru/page/secretariat/docs/presentations/.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Рішення Конституційного Суду України від 11.10.2018 № 7-р/2018. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-18#Text.

Роз'яснення основних положень Порядку повідомлення Уповноваженого щодо визначення обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних: роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003715-14#Text.

Митко А., Кольцова І. Інформаційна безпека в контексті введення ін-ституту інформаційного комісара (омбудсмена) в Україні. Медіафорум: аналітика, прогнози, Mediarorum: Analytics, Forecasts, інформаційний менеджмент: Information Management: зб. наук. праць. Чернівці: Collection of Research Articles. Chernivtsi: Чернівецький нац. ун-т, 2018. Chernivtsi National University, 2018. Том 6. C. 112-122.

Нестерович В. Ф. Петиційна форма впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів у США. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 3. С. 96-102.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text.

Щодо створення наглядового органу у сфері захисту персональних даних та доступу до публічної інформації: офіційний веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 2020. URL:http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhodo-stvorennya-naglyadovogo-organu-u-sfer%D1%96-zaxistu-personalnix-danix-ta-dostupu-do-publ%D1%96chno%D1%97-%D1%96nformacz%D1%96%D1%97/.

Захист персональних даних та перспективи створення незалежного державного наглядового органу – експертне обговорення: офіційний веб-сайт Офісу Ради Європи в Україні.URL:https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/protection-of-personal-data-and-prospects-for-the-establishment-of-an-independent-state-supervisory-body-expert-discussion.


Переглядів анотації: 148
Завантажень PDF: 345
Опубліковано
2020-02-09
Як цитувати
Берназюк, І. М. (2020). Інституалізація державного контролю за додержанням законодавства України про захист персональних даних. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 15-27. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.15-27
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА