КОРУПЦІЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЯК ПИТАННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

  • В. В. Пилипенко кандидат історичних наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Ключові слова: корупція, хабар, блат, підкуп, кормління, партійна номенклатура, протиправна вигода, професійні знання, громадянська позиція.

Анотація

Статтю присвячено аналізу способів отримання протиправної вигоди на українських землях у залежності від їх територіально-політичної приналежності в різні періоди історії України та розвитку правового регулювання попередження корупційної складової в діяльності посадових осіб чи органів державної влади. Досліджено основні прояви корупції від Київської Русі до розпаду СРСР; особливу увагу приділено розгляду системи кормлінь, отриманню протиправної вигоди у вигляді подарунків та презентів вищими посадовими особами, тотальній корумпованості радянського суспільства, що проявлялося у вигляді блату, приписок тощо. Установлено, що звернення до цього матеріалу та аналіз історичних джерел у контексті виявлення та протидії корупції сприяє виявленню, міжпредметних зв’язків, дозволяє краще засвоїти відповідні професійні знання як із дисциплін гуманітарного циклу у ЗВО МВС України, так і спеціальних державно-правових, а також формувати активну громадянську позицію в протидії негативним суспільним явищам.

Посилання

Гавриленко О. А. Історія держави і права України: стародавня доба: навч. посіб. Харків: ХНУВС, 2011. 64 с.

Русяева А. С. О присяге граждан Херсонеса Таврического и загадочном слове ΣАΣТНРА. Боспорские исследования. 2010. Вып. ХХІІІ. С. 212-191.

Маськовіта М. М. Присяга працівників ОВС України: історико-правовий вимір : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Львівський університет внутрішніх справ. Львів, 2017. 224 с.

Войтович Л. В. Князь Володимир Святославич (Святий рівноапостольний князь Володимир). Вісник Львівської комерційної академії. Гуманітарні науки. Львів, 2015. Вип.13. С. 7-18.

Правда руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / упоряд. С. Юшков. Київ: ВУАН, 1935. С. 137-144. URL: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr51.htm. (дата звернення: 28.05.2020).

Походзіло Ю. М. Становлення податкової функції держави на українських землях у часи Київської Русі та феодальної роздробленості ХІІ – ХІV ст. Право та інновації. 2017. № 4(20). С. 69 -74.

Боровик А. Корупційні практики та методи їх подолання у державах Європи. Підприємство, господарство і право. 2019. №5. С. 229-236.

Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. Том І. Статут Великого князівства Литовського 1529 року / за ред. С. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2002. 464 с.

Жаленко Н. Історичні аспекти виникнення корупції в Україні. Правові горизонти. 2019. № 15. С. 7-12.

Szymon Starowolski «Lament Utrapiony Matki Korony Polskiej». URL:https://books.google.com.ua/booksid=jm1bAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (дата доступу: 28.05.2020).

Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же Військом Запорізьким з повною згодою з обох сторін: від 05.04.1710. URL:http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html (дата доступу: 28.05.2020).

Утвенко В. В. Зловживання службовим становищем в Україні в роки гетьманування Кирила Розумовського та антикорупційні заходи Гетьманського уряду. URL:https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/23871/124-136.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Левицька Н. Чорна рада – ефект українських граблів? URL:https://fakeoff.org/his-tory/chorna-rada-efekt-ukrainskikh-grabliv. (дата звернення: 28.05.2020).

Гаращук В. М. Актуальні проблеми боротьби з корупцією. Харків: Право, 2010. 144 с.

Епархина О. В. Моделирование коррупции. Ярославский педагогический вестник. 2013. № 1. С. 110 -116.

Мелкевік Б. Поезія як стійкість: викриття тиші й байдужості (толерантність до несправедливості як загроза демократії і правам людини). Філософія права і загальна теорія права. 2014. № 1-2. С. 429-441.

Коррупционная семерка: самые громкие дела в СССР. URL:https://mir24.tv/arti-cles/16309896/korrupcionnaya-semerka-samye-gromkie-dela-v-sssr. (дата звернення: 28.05.2020).


Переглядів анотації: 429
Завантажень PDF: 293
Опубліковано
2020-08-27
Як цитувати
В. В. Пилипенко. (2020). КОРУПЦІЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЯК ПИТАННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 278-287. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.278-287