ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ Й ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ: ПРИХОВАНІ ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ (КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД ІЗ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ)

  • О. М. Литвинов доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Анотація

У статті запропоновано поставити проблему дистанційного навчання в гуманітарному людиновимірному аспекті через розгляд його особливостей у критичному філософсько-правовому ракурсі. У контексті історичних передумов надається культурологічна характеристика сучасного стану правової реальності України через поняття «вторинні культури», що значною мірою пов'язане із характеристикою суспільства як «транзитивного». Показано, що тиск партикуляризму культурних осередків у різних частинах країни за умов панування буденної свідомості (що призводить до постійної підміни понять у різних сферах діяльності) із використанням новітніх інформаційних систем, включаючи й освіту, вирішує існуюче протиріччя між надновим і традиційно сталим у відповідний простий (примітивний) спосіб. На рівні світоглядного формування (включаючи освіту) це породжує певну синтетичну єдність «людини минулого» (у нас переважно «радянської людини») з алгоритмами машинного (комп’ютерного) мислення, що має результатом створення людей без частини людських якостей – «біоп’ютерів». Для правоохоронної системи це стає подвійною загрозою: як наявність такого шару молоді серед населення, так і всередині особового складу. Останнньому сприяє й спрощення навчальних планів у ЗВО МВС України, де вилучено соціально-гуманітарні дисципліни. У поєднанні з інтенсифікацією ДН наявна тенденція виглядає загрозливою для стабільності правової реальності в цілому і правопорядку зокрема. Зроблено деякі пропозиції щодо запобігання негативним тенденціям і підтримки позитивних, включаючи й використання ДН, у закладах, де навчаються майбутні правоохоронці.

Посилання

Положення про дистанційне навчання. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0464-. (дата доступу 17.05.2020)

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. URL:http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html. (дата доступу 17.05.2020)

Литвинов О. М. Народження негатив патерналізму: щодо біди, що насувається на нашу країну, або про принципи навчання по-українські. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту : Філософія. Соціологія. Політологія. 2007. Вип. 15. С. 285–292.

Литвинов О. М. До питання формування нової етики бездуховності у сучасної молоді, або про феноменологічно-правовий аспект освітянських процесів. Філософсько-світоглядні аспекти становлення і розвитку духовної культури студентської та курсантської молоді : мат-ли регіон. кругл. столу. Донецьк : Донецьк. юрид. ін.-т, 2011. С. 46–50.

Литвинов А. Н. О «советском человеке» и новой общности людей «советский народ» как актуальной проблеме (тоталитаризм vs свобода). Виклики сучасності: соціально-історичні, культурологічні та метафізичні аспекти: Матеріали міжнар. наук. конф. (Сєвєродонецьк, СНУ ім. В. Даля, 26-27 квітня 2017 р.). Сєвєродонецьк-Торонто, 2017. С. 75–77.

Свідовська В. А. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання. Вісн. Дніпропетр. ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер.: «Педагогіка і психологія». 2016. № 2. С. 361-367.

Бессалова Т. В. Можливості та перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні. «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. К., 2012. Вип. 60. С. 597-600.

Муковіз О. П. Розвиток дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2012. Вип. 12. С. 109-114.

Національна ідентичність і громадянське суспільство: монографія / Бистрицький Є., Пролеєв С., Білий О., Лозниця С. та ін.; за ред. Є. Бистрицького. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. 452 с.

Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення. Луганськ: Янтар, 2014. 800 с.

Литвинов О. М. Щодо світоглядної диверсії в процесі підготовки майбутніх правоохоронців, або спроба полемічного визначення очікуваних результатів втілення нових навчальних планів. Підготовка поліцейських в умовах реформування МВС України. Збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29 травня 2020 р.). Харків: ХНУВС, 2020. С. 245-251.

Литвинов О. М. До загальної характеристики нових навчальних планів підготовки правоохоронців: світоглядний аспект у критичному ракурсі. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. С. 120-125.

Максимов С. І. Верховенство права: апофеоз розуму чи результат емоційного вибору? Філософія права і загальна теорія права. 2015. № 1-2. С. 120-133. 14. Гоббс Т. Сочинения: в 2-х т. M.: Мысль, 1991. Т. 2. 731 с.

Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: Проблема мирового образования ХХІ века. Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. 285 с.

https://ru.citaty.net/tsitaty/654055-bill-geits-u-moikh-detei-konechno-budet-kompiuter-no-pervym/.


Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2020-08-27
Як цитувати
О. М. Литвинов. (2020). ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ Й ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ: ПРИХОВАНІ ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ (КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД ІЗ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 264-278. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.264-278