ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

  • О. П. Заворіна кандидат юридичних наук, викладачка кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: кримінальне провадження, слідчий, неповнолітні, взаємодія, органи досудового розслідування, оперативні підрозділи, доручення.

Анотація

Стаття присвячена основним формам взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції під час досудового розслідування в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. У статті викладені певні рекомендації щодо покращення ефективності та удосконалення порядку взаємодії зазначених підрозділів Національної поліції. Констатовано, що на сьогодні відсутнє чітке унормування засад і порядку взаємодії слідчих та оперативних працівників під час здійснення оперативно-розшукових заходів. Звернуто увагу на проблемні питання взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Посилання

Алексейчук О. М. Організація взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ при розкритті та розслідуванні умисних вбивств. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наук. праць. Донецьк. 2011. 251 с.

Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України затвердженого наказом МВС України №570 від 06.07.2017 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17. (дата звернення 25.05.2020).

Шендрик В. В. Попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України: автореф. дис.на здобуття наукового ступеню докт. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. В. В. Шендрик. ДДУВС. 2012. 36 с.

Захаров В. П. Проблеми діяльності оперативних підрозділів кримінально-виконавчої системи щодо боротьби зі злочинністю: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Xарків, 2001. С. 130.

Абламський С. Є., Юхно О. О., Лук’яненко Ю. В. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник /за заг. ред. доктора юридичних наук, професора О. О. Юхна. Харків. 2017. 152 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення 10.06.2020).

Наказ МВС України №575 від 07.07.2017 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17. (дата звернення 10.06.2020).

Керевич О. В. Організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами в діяльності щодо розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Університетські наукові записки. 2012. № 4. С. 400-404. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2012_4_59. (дата звернення 05.06.2020).

«Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», затвердженої Наказом ГПУ, МВСУ, СБУ, Адміністрації ДПСУ, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції Ук-раїни від 16.11.2012 року №114/1042/516/1199/936/1687/5. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12. (дата звернення 20.05.2020).

Климчук М. П. Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. № 1/2015 URL:http://vkslaw.knu.ua/images/verstka/1_2015_Klimchuk.pdf. (дата звернення 20.05.2020).

Соколов О. В. Проблемні питання взаємодії слідчого, прокурора з оперативними підрозділами на підставі доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Актуальні проблеми держави і права. 2017. Вип. 79. С. 124-134.

Князєв С. М. Взаємодія слідчого зі співробітником оперативного підрозділу у кримінальному провадженні. Підприємство, господарство і право. Вип. 11. 2019. с. 295-301.

Пивоваров В. В., ІЦербина Л. І. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ. Монографія. Харків. Право. 2006. 176 с.


Переглядів анотації: 2355
Завантажень PDF: 655
Опубліковано
2020-08-27
Як цитувати
О. П. Заворіна. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 228-238. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.228-238
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ