СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ

  • А. М. Чвалюк кандидат юридичних наук, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін Донецького державного університету управління
  • Н. В. Чвалюк здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр» Донецького державного університету управління
Ключові слова: бджільництво, пасіка, мед, управління, контроль, адміністративна відповідальність, Державні будівельні норми України.

Анотація

Стаття присвячена розгляду сучасного стану правового регулювання бджільництва. Аналіз чинного законодавства, практики діяльності регуляторних органів та наукових досліджень показав відсутність єдиної спеціалізованої системи державного управління в галузі бджільництва й недостатню ефективність державного контролю. Здійснена спроба привернути увагу до відсутності органів (посадових осіб) уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі бджільництва; невизначеності підвідомчості справ про адміністративні правопорушення в галузі бджільництва; відсутності правових норм щодо визначення осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення в галузі бджільництва. Запропоновано включити до положень Державних будівельних норм України наступну вимогу: «На ділянці пасіки вулики мають бути розміщені таким чином: на відстані не менш ніж 3 м від сусідніх садових (дачних) ділянок льотками, які направлені від них; на відстані не менше ніж 5 м від межі ділянки пасіки з боку вулиці».

Посилання

Арнаута О. В. Особливості нормативного забезпечення якості та безпечності бджолиного меду в Україна і ЄС на етапах його виробництва та реалізації. Науковий вісник ЛНАУ. 2013. Вип. 53. С. 5–7.

Яценко О. М. Державне регулювання якості продукції бджільництва: світовий досвід та вітчизняна практика. Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. Біла Церква, 2009. Вип. 1 (66). С. 21–30.

П’ясківський В. М., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П., Барановська В. А. Перспективи органічного бджільництва на Поліссі. «Органічне виробництво і продовольча без-пека: зб. матер. доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир: 2016. С. 170–176.

Євстаф’єва В., Назаренко О. Проблеми розвитку бджільництва в Україні. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матер. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. 24-25 березня 2016 р. Тернопіль: Крок. 2016. Ч. 2. С. 13–15.

Самчук Г. П. Стан та тенденції розвитку вітчизняного та світового ринків меду. Молодий вчений. 2016. № 12.1 (40). С. 658–961.

Про бджільництво: Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1492-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 21. Ст. 157.

Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 р. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 50–51. Ст. 310.

Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. № 2498-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 36. Ст. 531.

Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3691-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 2. Ст. 7.

Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2894-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 14. Ст. 97.

Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 591-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 22–23. Ст. 198.

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 19. Ст. 9.

Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 р. № 325. Офіційний вісник України. 2005. № 19. Ст. 997.

Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племін-ної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва: Наказ Міністерства аграрної політики України від 19.06.2015 р. № 234. Офіційний вісник України. 2015. № 60. Ст. 1985.

Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва: Наказ Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20.09.2000 р. № 184/82. Офіційний вісник України. 2000. № 43. Ст. 1872.

Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України: Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 27.12.1999 р. № 49. Офіційний вісник України. 2000. № 2. Ст. 56.

Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл: Наказ головного державного інспектора ветеринарної медицини від 30 січня 2001 р. № 9. Офіційний вісник України. 2001. № 7. Ст. 304.

Бугера С. І. Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2007. 219 с.

Аграрне право України / за редакцією академіка АПН професора Янчука В. З. К.: Юрінком, 1996. 560 с. 20. Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 838. Офіційний вісник України. 2019. № 74. Ст. 2588.

Про правила утримання бджіл та зайняття бджільництвом. URL:http://rada-bershad.gov.ua/novunu/pro-pravyla-utrymannya-bdzhil-ta-zaynyattya-bdzhilnyctvom. (дата звернення: 15.05.2020).

Реєстрація пасік. Сайт головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області. URL:https://dpss-ks.gov.ua/novini/reyestraciya-pasik. (дата звернення: 15.05.2020).

Положення про департамент тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 березня 2016 р. № 96. URL:http://minagro.gov.ua/uk/organic_ministry?nid=2995. (дата звернення: 15.05.2020).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту бджільництва від 14.02.2019 р. № 10052. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65508. (дата звернення: 18.05.2020).


Переглядів анотації: 776
Завантажень PDF: 673
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
А. М. Чвалюк, & Н. В. Чвалюк. (2020). СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 215-227. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.215-227
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА