ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

  • О. А. Любчик доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Ключові слова: медична допомога, забезпечення медичної допомоги, медична послуга, захист прав людини на здоров’я та життя, законодавче забезпечення захисту прав людини, тенденції правового регулювання.

Анотація

У статті досліджуються особливості та проблеми забезпечення українською державою права на медичну допомогу людині та громадянину України. Досліджуються конкретні нормативні акти, які протирічать Конституції України та рішенням Конституційного Суду України, запроваджують «медичну реформу», яка суттєво звужує право на медичну допомогу та завдає населенню України великої шкоди у сфері реалізації права на здоров’я та життя. Надаються конкретні пропозиції щодо усунення негативного впливу цих нормотворчих тенденцій та обґрунтовується теза про необхідність повернення до соціальних стандартів в Україні щодо забезпечення ефективного та прозорого забезпечення права на медичну допомогу, здоров’я та життя громадян України.

Посилання

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року. - [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Європейська соціальна хартія (ETS N 35) від 18.10.1961 року. - [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_300.

Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти. Постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. N 1138. - [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF/ed19960917.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» (справа про платні медичні послуги) від 25 листопада 1998 року N 15-рп/98. - [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-98.

Еникеев О. А. Конституционное право на медицинскую помощь: теория и практика: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юр. наук : спец. «конституционное право; муниципальное право» / Еникеев О. А. Москва, 2009. 21 с.

Колоцей И. А. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь как конституционная ценность: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юр. наук: спец. 12.00.02 «конституционное право; муниципальное право» / Колоцей И. А. Архангельск, 2010. 21 с.

Прасов О. О. Право на медичну допомогу та його здійснення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / Прасов О. О. Харків, 2007. 19 с.

Віткова В. С. Конституційне право на медичну допомогу та його юридичне забезпечення в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.04 «конституційне право; муніципальне право» / Віткова В. С. Ужгород, 2017. 208 с.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги. Постанова КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1161. - [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2019-%D0%BF.

«Перемогти смерть: ключові чинники, що впливають на тривалість життя українців». Виступ голови Комітету з питань охорони здоров’я Ольгою Богомолець на засідання круглого столу який відбувся 10 червня 2019 року у Верховній Раді України. - [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:https://rada.gov.ua/print/172805.html.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29 травня 2002 року N 10-рп/2002 - [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 року № 2801-XII //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19. - [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/ed20150101/findtext=%CC%E5%E4%E8%F7%ED%E0+%E4%EE%EF%EE%EC%EE%E3%E0.

Закон України Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення № 2168-VIII, від 19 жовтня 2017 року//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.31. - [Електрон. ресурс].https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19.


Переглядів анотації: 158
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
О. А. Любчик. (2020). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 205-215. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.205-215
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА