ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМ, ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) СУДУ (СУДДІВ)

  • Л. М. Загоруй кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Ключові слова: презумпція, моральна шкода, незаконне рішення, юридична відповідальність, цивільно-правова відповідальність суду (суддів).

Анотація

Автором здійснено спробу обґрунтувати запровадження в цивільному законодавстві презумпції завдання моральної шкоди особі, яка постраждала від незаконного рішення, дії (бездіяльності) суду (суддів). Такий підхід спрямований на зміцнення базових цінностей демократичного суспільства – відповідальності держави й удосконалення інституту захисту прав, свобод та інтересів особи, розширення регулятивного потенціалу цивільно-правової відповідальності як різновиду юридичної відповідальності. Об’єктивну необхідність потрібно шукати в площині значення юридичної відповідальності в суспільстві, її пов’язаності з правами та свободами людини.

Посилання

Розин Н. О. О вознаграждении лиц, невинно привлеченных к уголовному суду. URL:https://books.google.com.ua/ (дата звернення: 14.03.2020).

Теорія держави і права: підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2015. 368 с.

Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 січ. 2019 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 20.03.2020).

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 16.03.2020).

Про затвердження Положення про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, прокуратури та Міністерства фінансів від 04.03.1996 р. № 6/5/3/41, поточна редакція від 03.04.1998 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0106-96#o13 (дата звернення: 10.03.2020).

Апеляційний суд Івано-Франківської області у справі №346/4623/15-ц. Протокол. Юридичний інтернет ресурс. URL:https://protocol.ua/ua/sud_50_tis_moralnoi_shkodi_za_trivale_bezpidstavne_zvinuvachennya/ (дата звернення: 14.03.2020).

Судова влада: Апеляційний суд Одеської області. URL:https://oda.court.gov.ua/sud1590/pravovipoziciivsu/6-1435cs17 (дата звернення: 10.03.2020).

Венеціанська комісія сформулювала необхідні умови для притягнення суддів для кримінальної відповідальності. URL:https://zib.com.ua/ua/128019-venecianska_komisiya_sformulyuvala_neobhidni_umovi_dlya_prit.html (дата звернення: 10.03.2020).

Європейська хартія про закон «Про статус суддів» від 10.07.1998 р. № 994_236. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_236 (дата звернення: 20.03.2020).

Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів загальних судів України: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10. Одеса, 2004. 18 с. URL:https://dspace.onua.edu>handle (дата звернення: 20.03.2020).

Овчаренко О. М. Юридична відповідальність суддів: питання теорії і практики. Одеса, 2018. URL:https://dspace.onua.edu.ua>bitstream>handle>Diss_Jvcharenko (дата звернення: 20.03.2020).

Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2018 році. Сайт Судова влада України. URL:https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/analit_rewiew_18. (дата звернення: 20.03.2020).

Панченко О. І. Цивільно-правова відповідальність поліцейських в Україні: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ. 2019. 22 с. URL:http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/14535/1/avtoreferat_panchenko_oi.pdf (дата звернення: 16.03.2020).

Примак В. Д. Відшкодування моральної шкоди у рішеннях Європейського суду з прав людини: орієнтири для вітчизняного законодавця і судової практики. Серія Право. Випуск 23. Частина 1. Том 1. С. 258-262. URL:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6692/1/pdf. (дата звернення: 07.03.2019).


Переглядів анотації: 308
Завантажень PDF: 207
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Л. М. Загоруй. (2020). ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМ, ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) СУДУ (СУДДІВ). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 195-204. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.195-204
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА