РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

  • О. О. Гулак аспірант Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака
Ключові слова: екологічна політика, державна політика, принципи, місцеві органи влади, управління відходами та ресурсами, відповідальність, сталий розвиток.

Анотація

Попри широке вживання поняття «екологічна політика» в нормативних актах, його зміст у них не розкривається. Це зумовлює актуальність наукових пошуків у даному векторі. Стаття присвячена дослідженню природи й сутності, специфіки реалізації екологічної політики України на місцевому та регіональному рівнях. Аналіз екологічної політики крізь призму юридичної природи державного управління у сфері довкілля дозволяє виділити її напрями та рівні здійснення (державний та місцевий/регіональний). Реалізація державної екологічної політики на місцях здійснюється одночасно трьома системами: системою місцевих рад та їх виконавчих органів, системою місцевих державних адміністрації та системою територіальних органів виконавчої влади у сфері екологічного управління. Суб’єкти цих систем взаємодіють між собою на засадах координації й субординації та наділені широкими повноваженнями у сфері екологічного управління в межах територій їх розташування.

Посилання

Ветвицький Д. О. Розвиток державної екологічної політики України в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. К., 2010. 20 с.

Малиш Н. А. Ефективні механізми формування державної екологічної політики: монографія. К. : К.І.С., 2011. 348 с.

Мягченко О. П. Основи екології: підручник. Київ. Центр учбової літератури. 2010р. 312 с.

Глуха В. В. Теоретичні засади розвитку державної екологічної політики України. Державне управління, 2016. № 1(53). С. 11-15.

Основи екології : підручник для студ. вищ. навч. закл. / за заг.ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Г. Мельника та канд. екон. наук, проф. М.К. Шапочки. Суми : Університетська книга, 2007. 759 с.

Лазор О. Я. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики: організаційно-правові засади: монографія. Львів : Ліга-Прес, 2003. 542 с.

Рябець К. А. Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: Ін-т законодавства ВР України. К., 2007. 18 с.

Ашикова Е. І. Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні: дис. … канд.наук з держ. упр. Івано-Франківськ, 2014. 220 с.

Андрієнко М. В., Шако В. С. Сутність державної екологічної політики на загальнодержавному та регіональних рівнях. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 9. С. 1-7.

На межі катастрофи. Пять найбільших екологічних проблем України. Українська Правда. 2019. URL:https://www.pravda.com.ua/articles/2019/10/22/7229683/.

Донбас стає непридатним для життя. Природа і суспільство.2019. URL:https://ekoin-form.com.ua/?p=1342.

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 р. № 188/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 38. Ст. 248.

Андрієнко М. В., Шако В. С. Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 47-53.

Екс-міністр екології назвав усі провали нової влади в екополітиці. Екопростір. 2020. URL:http://ecoprostir.com/2020/05/20/eks-ministr-ekologiyi-nazvav-usi-provaly-novoyi-vlady-v-ekopolitytsi/.

Тюн В. М. Адміністративно-правові засади наглядової діяльності правоохоронних органів україни у сфері охорони природи: дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2016. 234 с.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закону України № 1264-XII від 25.06.1991 р. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546. 17. Про територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції: Положення, затверджене Наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 07.04.2020 р. № 230. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0350-20#Text.

Зіновчук Н. В. Екологічна політика в АПК: економічний аспект. Львів: Львів. держ. аграр. ун-т; ННВК «АТБ», 2007. 394 с.

Хлабистова К. В., Гулак О. О. Принципи управління відходами та ресурсами у країнах ЄС. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 5, С. 46-52.

Нестерович В. Ф. Поняття форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. № 2. С. 14-22.

Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право: навч. посіб. Київ: КНТ, 2010. 280 с.

Нестерович В. Ф. Конституційно-правові види громадських обговорень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. № 4. С. 38-45.

Нестерович В. Ф. Громадськість як суб’єкт впливу на прийняття нормативно-правових актів: аргументи «за» та «проти». Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. № 1. С. 92–101.

Камінська Н. В., Куненко І. С., Камінський А. І. Екологічне право. навч. посібник К.: Дакор, 2013. 248 с


Переглядів анотації: 688
Завантажень PDF: 419
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
О. О. Гулак. (2020). РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 182-195. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.182-195
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА