СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ШОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ

  • М. А. Самбор кандидат юридичних наук, начальник сектора моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області
Ключові слова: адміністративне правопорушення, юридичний склад, правила карантину людей.

Анотація

У статті досліджується склад адміністративного правопорушення за ст. 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою доповнено Кодекс законом України від 17 березня 2020 року. В умовах світової та всеукраїнської соціальних криз, зумовлених поширенням коронавірусної інфекції, що загрожує життю і здоров’ю людей, Верховною Радою України запроваджено адміністративну відповідальність за порушення правил щодо карантину людей. Нормі ст. 443 КУпАП з часу розробки законопроекту не притаманні правова визначеність, зрозумілість. Аналіз складу цього адміністративного правопорушення дійти висновку про неоднозначність сприйняття законності ухвалення органами місцевого самоврядування відповідних обмежень, недотримання яких тягне адміністративну відповідальність за вказаною статтею. Крім того, з’ясовано, що запроваджені зміни до КУпАП створили конкуренцію норм Загальної та Особливої частин КУпАП. Невдало викладена норма створює непорозуміння й у з’ясуванні суб’єкта правопорушення. Доцільно було б розмежувати адміністративну відповідальність фізичних осіб та посадових осіб суб’єктів господарювання. У статті досліджується склад адміністративного правопорушення за ст. 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою доповнено Кодекс законом України від 17 березня 2020 року. В умовах світової та всеукраїнської соціальних криз, зумовлених поширенням коронавірусної інфекції, що загрожує життю і здоров’ю людей, Верховною Радою України запроваджено адміністративну відповідальність за порушення правил щодо карантину людей. Нормі ст. 443 КУпАП з часу розробки законопроекту не притаманні правова визначеність, зрозумілість. Аналіз складу цього адміністративного правопорушення дійти висновку про неоднозначність сприйняття законності ухвалення органами місцевого самоврядування відповідних обмежень, недотримання яких тягне адміністративну відповідальність за вказаною статтею. Крім того, з’ясовано, що запроваджені зміни до КУпАП створили конкуренцію норм Загальної та Особливої частин КУпАП. Невдало викладена норма створює непорозуміння й у з’ясуванні суб’єкта правопорушення. Доцільно було б розмежувати адміністративну відповідальність фізичних осіб та посадових осіб суб’єктів господарювання.

Посилання

Самбор М. Ефективність адміністративно-деліктного права України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2016. № 2 (103). С. 45-48.

Мазуренко В. І. Самбор М. А., Гудович О. Д. Правові основи тактики дій поліцейських в умовах надзвичайних ситуацій. Науковий Збірник ІДУЦЗ. 2018 № 6. С. 122-140.

Сергєєв А. В. Правові основи діяльності органів внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Право і безпека. 2002. № 2. С. 118–120.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (статті 1 - 212-20) та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#top (статті 213 - 330). (дата звернення: 17.06.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): закон України від 17 березня 2020 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text. (дата звернення: 17.06.2020).

Пояснювальна записка 16.03.2020 до проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) URL:https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68397. (дата звернення: 17.06.2020).

Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», реєстраційний номер № 3219 від 16.03.2020. URL:https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68397. (дата звернення: 17.06.2020).

Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2008. 256 с. 9. Административная ответственность: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [А. И. Стахов, Н. В. Румянцев, С. Н. Бочаров и др.]; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. [7-е изд., перераб. и доп.]. М.: ЮНИТИ-ДИАНА: Закон и право, 2012. 231 с.

Чишко К. О. Класифікація об’єктів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Право і суспільство. 2016. № 2. Частина 3. С. 135-142.

Гуржій А. В., Мельник Ю. О. Об’єкт правопорушення як критерій структуризації адміністративно-деліктного законодавства. Юридична наук. 2015. № 4. С. 14-19.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: закон України від 19 листопада 1992 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (дата звернення: 22.06.2020).

Окерешко М. В. Поняття і склад адміністративного правопорушення, вчиненого лікарем у сфері охорони здоров’я населення. Молодий вчений. травень 2017. № 5.1 (45.1). С. 80-84. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5.1/21.pdf. (дата звернення: 18.06.2020).

Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення. URL:https://jurisprudence.club/administrativnoe-uchebnik/obektivna-storona-administrativnogo.html. (дата звернення: 17.06.2020).

Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98 у справі № 17/81-97,1-1/98 за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство»). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98. (дата звернення: 10.06.2020). 16. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21 травня 1997 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 11.06.2020).

Самбор М. А., Самбор А. М. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень, якими визначаються склади адміністративних правопорушень. Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. 2014. № 3. С. 47-53.

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200211.html (дата звернення: 19.03.2020).

Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: закон України від 22 вересня 2005 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text (дата звернення: 22.06.2020).

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 р. № 343. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/343-2020-%D0%BF#n11. (дата звернення: 19.06.2020).

Бєлікова О. В. Юридичний склад адміністративного правопорушення. Держава та регіони. Серія: право, 2013 р. № 3 (41). С. 22-28.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / [Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін.]. [2-ге вид.]. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 655 с.


Переглядів анотації: 884
Завантажень PDF: 328
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
М. А. Самбор. (2020). СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ШОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 155-170. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.155-170
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ