ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

  • Н. В. Хмелевська кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
  • В. О. Гарматюк аспірант Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, головний державний ревізор-інспектор відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Хмельницькій області
Ключові слова: правосуддя, кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, Європейський Суд з прав людини, практика ЄСПЛ, «плоди отруйного дерева», аналіз рішень.

Анотація

У статті досліджено окремі аспекти застосування практики Європейського Суду з прав людин и під час здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Проаналізовано сучасні думки науковців щодо застосування практики Європейського Суду з прав людини під час здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Досліджено авторські наукові підходи, які обґрунтовують висновок про те, що використання практики ЄСПЛ у кримінальному су-дочинстві України є обов’язковим. Визначено, що застосування практики Європейського Суду з прав людини під час здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів прямо передбачено ч. 2 ст. 8 КПК України. Також доведено, що використання практики ЄСПЛ вітчизняними судами під час здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів як мотивація виправдувальних вироків не завжди пов’язана з урахуванням практики ЄСПЛ щодо провокації вчинення злочину, а також засновується на використанні доктрини «плодів отруйного дерева» та «розумного сумніву».

Посилання

Антонов К. В., Івасишин Т. М. Практика Європейського суду з прав людини щодо визнання в суді допустимими доказами матеріалів контролю за вчиненням злочину. Право і суспільство. № 3 / 2019. С. 197-202. DOI https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-3-1-33.

Брич Л. П. Застосування практики Європейського суду з прав людини як джерела права для оцінки допустимості та достовірності доказів у кримінальних провадженнях в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2016. Вип. 2. С. 253-266.

Вирок Ківерцівського районного суду Волинської області від 26 грудні 2019 року. Справа № 164/973/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86663619.

Вирок Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26 листопада 2018 року. Справа № 751/6010/18 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86025616.

Вирок Олевського районного суду Житомирської області від 25 лютого 2020 року. Справа № 287/337/18-к URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87801772.

Вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 травня 2020 року. Справа № 712/10986/13-к URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89254805.

Дроздов О. М. Актуальні питання заборони провокації злочину (за матеріалами практики ЄСПЛ). Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійного діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 трав. 2016 р.). Харків, 2016. Вип. 7. С. 246–256.

Дудоров О. О. Кримінально-правові аспекти провокації підкупу. Юрид. наук. електронний журн. 2016. № 1. С. 79-85. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2016/23.pdf.

Кимлик Н. В., Кимлик Р. В. Розслідування корупційних кримінальних правопорушень в аспекті дотримання прав людини і громадянина. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 1. С. 98-103.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Лошицький М. В., Дрозд О. Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як перспектива боротьби з адміністративними корупційними правопорушеннями. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія": зб. наук. праць/редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін]; відп. за вип. В. М. Дрьомін; МОН України, НУ "ОЮА". Одеса: Юрид. л-ра, 2014. Т. 14. С. 70-77.

Погорецький М. А. Застосування провокації в ході негласних розслідувань: питання правомірності. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 1. С. 33-42.

Тертишник В. М. Проблеми сучасного кримінального судочинства. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 4. 2019. С. 207-213. DOI https://doi.org/10.15421/391944.

Шульгін С. О. Провокація (підбурювання) особи на вчинення злочину працівниками правоохоронного органу як підстава для закриття кримінального провадження або постановлення виправдувального вироку. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 96-102.


Переглядів анотації: 580
Завантажень PDF: 479
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Н. В. Хмелевська, & В. О. Гарматюк. (2020). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 118-122. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.118-122
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА