ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ВІДСТУПУ ВІД ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ВЕРХОВНОГО СУДУ (НА ПРИКЛАДІ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ)

  • Я. О. Берназюк доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Ключові слова: судова практика, забезпечення єдності судової практики, відступ від правових позицій Верховного Суду, публічно-правовий спір.

Анотація

У статті досліджуються теоретико-правові питання забезпечення єдності судової практики та порядку відступу від правових позицій, сформованих у постановах Верховного Суду, на прикладі вирішення публічно-правових спорів. На підставі аналізу міжнародних та національних правових актів визначено місце єдності судової практики в системі засадничих міжнародних та конституційних принципів. Обґрунтовано, що принцип єдності судової практики не є абсолютним; досліджено поняття та значення відступу від правових позицій. Систематизовано підстави відступу від правових позицій на основі аналізу судової практики вирішення публічно-правових спорів.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV в ред. Закону від 03.10.2017 № 2147-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

Берназюк Я. Вирішення виключної правової проблеми як спосіб забезпечення однакового застосування норм права. Судово-юридична газета. 2019. URL:https://sud.ua/ru/news/blog/136144-virishennya-viklyuchnoyi-pravovoyi-problemi-yak-sposib-zabezpechennya-odnakovogo-zastosuvannya-norm-prava.

Висновок № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень. URL:https://court.gov.ua/userfiles/visn_11_2008.pdf.

Борисенко М. О. Вплив практики Європейського суду з прав людини на єдність правозастосування в судовій системі України. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 142-151.

Луспеник Д. Д. Завдання Верховного Суду як суду касаційної інстанції. Судово-юридична газета. 2018. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/130875-zavdannya-verkhovnogo-sudu-yak-sudu-kasatsiynoyi-instantsiyi.

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. К.: Рефе-рат, 2007. С. 381-382.

Коновалова А. Співвідношення повноважень Касаційного адміністративного суду та Великої палати Верховного Суду за нормами нового КАСУ. Юридична газета. URL:http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/spivvidnoshennya-povnovazhen-kasaciynogo-administrativnogo-sudu-ta-velikoyi-palati-verhovnogo-sudu-z.html.

Судді ВС обговорили актуальні питання на VII Судовому форумі АПУ. 2018. Офіційний сайт Верховного Суду. URL:https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/602800/.

Окрема думка судді Великої Палати Верховного Суду у постанові від 8 лютого 2018 року у справі № 357/3258/16-ц. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72243445.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27 березня 2018 року у справі № 910/17999/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73029856.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 квітня 2018 року у справі № 910/12294/16. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73335676.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 755/10947/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79834955.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27 листопада 2019 року у справі № 629/847/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86105184.

Case of Chapman v. the United Kingdom: decision of the European Court of Human Rights, 18.01.2001, № 27238/95. URL:https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%22Chapman%20v.%20the%20United%20Kingdom%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}.

Князєв В. Правило визначення юрисдикцій має бути максимально доступним і зрозумілим. 2018. Офіційний сайт Верховного Суду. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/620131/.

Окрема думка судді Великої Палати Верховного Суду щодо постанови від 12 червня 2018 року у справі № 823/378/16. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76860159.

Окрема думка судді Великої Палати Верховного Суду щодо постанови від 12 червня 2018 року у справі № 823/378/16. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76441988.

Пирогов В. Підстави відступлення Великої Палати Верховного Суду від власних правових позицій і запитання щодо таких підстав. Юрліга 2019. URL:https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/183692_pdstavi-vdstuplennya-veliko-palati-verkhovnogo-sudu-vd-vlasnikh-pravovikh-pozitsy-zapitannya-shchodo-takikh-pdstav.

Гончаров В. В. Динамічне тлумачення юридичних норм. Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. Серія І. Дослідження та реферати. Вип. 27. Львів: СПОЛОМ, 2013. 252 с.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 12 лютого 2019 року у справі № 826/7380/15. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80427413.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 6 лютого 2019 року у справі № 522/2738/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80224649.

Нестерович В. Ф. Етимологія та феномен поняття «лобіювання»: гносеологічний вимір. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 1. С. 40-51.

Серков проти України: рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2011, заява № 39766/05. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO00264.html.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 20 травня 2020 року у справі № 815/1226/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89819907.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 876/5312/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79684887.

Уркевич В. Велика Палата Верховного Суду: перший досвід функціонування. Юридична газета. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/velika-palata-verhovnogo-sudu-pershiy-dosvid-funkcionuvannya.html.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 28 березня 2019 року у справі № 11-585сап18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81047535#.

Кібенко О. Нові підходи Великої Палати Верховного Суду до забезпечення єдності судової практики. Судово-юридична газета. 2018. URL:https://sud.ua/ru/news/blog/129294-novi-pidkhodi-velikoyi-palati-verkhovnogo-sudu-do-zabezpechennya-yednosti-sudovoyi-praktiki.


Переглядів анотації: 736
Завантажень PDF: 515
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Я. О. Берназюк. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ВІДСТУПУ ВІД ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ВЕРХОВНОГО СУДУ (НА ПРИКЛАДІ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 77-89. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.77-89
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА