УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ СИСТЕМИ ДРІБНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ СТОЛИПІНСЬКИХ РЕФОРМ (1906-1917 рр.)

  • Д. А. Селіхов кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: Російська імперія, Україна, кредит, ощадно-позичкові товариства, кредитні товариства.

Анотація

У статті досліджено процес формування правових основ системи дрібного сільськогосподарського кооперативного кредиту, початок якому було покладено «Зразковим статутом» ощадно-позичкових товариств, схваленим Міністерством фінансів Російської імперії 19 липня 1871 р. Згідно з цим правовим актом, основним завданням ощадно-позичкових товариств було формування обігових коштів, необхідних дрібним сільськогосподарським товаровиробникам з ряду непривілейованих станів для купівлі насіння, худоби, знарядь праці, без чого господарювати на землі практично неможливо. У наступні десятиліття імперський центр вжив цілу низку актів нормативного характеру, з тим щоб унеможливити масове розорення широких мас так званих «сільських станів», які, як відомо, були основними платниками податків і, відповідно, від яких залежало формування державного бюджету.
Наступним, після 1871 року, ключовим етапом у становленні кооперативного кредиту на українських землях Російської імперії були: «Положення про установи дрібного кредиту» від 1 червня 1895 року та «Положення про установи дрібного кредиту» від 7 червня 1904 року. Останній законодавчій акт став своєрідним фундаментом цілої низки правових актів 1906–1917 років, результатом яких у тогочасній країні сформувалась чітка система кредитної кооперації, якою досить активно користувалися непривілейовані стани від початку столипінських перетворень і до відомих соціальних потрясінь 1917року.

Посилання

Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Нью-Йорк, 1964. 686 с.

Коваленко С. Б. Кредитная инфраструктура сельского хозяйства царской России. Саратов: Издат. Центр Саратов. гос. Экономич. Академии, 1993. 186 с.

Шишута Ю. Правове становище кредитних кооперативів у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.//Право України. 2012. № 12. С. 136-139.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861-1929 рр.). К., 1995. 224 с.

Якименко М. А., Краснікова О. М., Кубецька О. М. Правове регулювання дрібного сільськогосподарського кредиту та його економічне значення на українських землях Російської імперії. (1861-1917 рр.). Монографія. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. 216 с.

Лещенко М. Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60-90-ті роки XIX ст.) К.:Наукова думка, 1970. 304 с.

Пантелеймоненко А. О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 347 с.

Височайше утвержденное Положение об учреждениях мелкого кредита//Полное собрание законов Российской империи (далі — ПСЗРИ). Собр. 3-є. Т.ХХІV. СПб.: Гос. типография, 1904. №24737.

Устав сельского хозяйства. Том XII. Часть 2. Издание 1886 года. — СПб: Гос. типогр., 1886. 103 с.

Образцовый устав ссудо-сберегательных товариществ, утвержденный министром финансов 14 сентября 1905 г., измененный 24 ноября 1905 г. и 14 марта 1911 г. и распубликованный в Собрании узаконений и распоряжений правительства 9 декабря. 1905 г. в № 51. – Полтава: электрич. типогр. М. Г. Амчиславского, 1914. 33 с.

Образцовый устав кредитних и ссудо-сберегательных товариществ//Положення об учреждениях мелкого кредита. Свод законов, том XI, часть 2, Раздел Х Устава кредитного, по Сводному продолжению 1912 года. Составил Н.С. Доброхотов. СПб.: Юридический книжный магазин Н.К. Мартынова, 1914. С. 313–395.

Статистический справочник по Югу Росии. Полтава: Электрич. типо- литогр. «И. А. Дохман», 1910. 76 с.

Битус А. П. Учреждения мелкого кредита в Полтавской губернии за 1914 год//Полтавские агрономические известия. № 1-й (10). 15 февраля 1916 г. - Полтава: Электрич. тип-литогр. И. Л. Фришберга, 1916. С. 12–38.

Хуторянин. Орган Полтавского сельскохозяйственного общества. 1916. № 26–27. 625 с.

Полтавский съезд представителей учреждений мелкого кредита (6-9 мая 1912 года)//Вестник мелкого кредита Орган министерства финансов. СПб., 1913. № 5. С. 8–13.

Вестник мелкого кредита. 1912. № 11. 480 с.

Нестерович В. Ф. Ретроспективний аналіз сегментів українського лобіювання у дореволюційний період (до 1917 року). Вісник Луганського державного університету внутрі-шніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2009. № 3. Ч. І. С. 107-119.

Державний архів Полтавської області. Ф. 1007. Оп. 1. Спр. І: «Циркуляры Министерства финансов и Полтавского отделения Государственного банка о взимании промисловых налогов, крестьянских ссуд и по другим вопросам, месячные финансовые отчеты товарищества». 170 арк.

Державний архів Сумської області. Ф. 400. Оп. 1. Спр. 5:«Циркуляры Главного управлення земледелия и землеустройства о материальной помощи кредитным товариществам». 42 арк.

Краинский В. В. Руководство к применению законов и правил при взыскании просроченних ссуд учреждениями мелкого кредита. СПБ.:Типогр. Ковенского, 1908. 65 с.

Російський державний історичний архів. Ф. 582. Оп. 6. Спр. 670: «Печатние материалы, наказы, инструкции, правила, циркуляры, наставления по вопросам, связанным с организацией и деятельностью учреждений мелкого кредита». 128 арк.

Центральний державний історичний архів у м. Києві. Ф. 12. Оп. 1. Спр, 368: «Об организации мелкого кредита в России». 213 арк.

Кильчевский В. А. Какая разница между частным банком и кредитным товариществом (Из бесед на кооперативных курсах). Смоленск: Типо-литография С. Гуревич, 191349 с.

Статистический ежегодник Полтавского губернского земства на 1902 г. Полтава: Тип. И. А. Дохман и Л. Т. Фришберга, 1902. 201 с.

Державний архів Сумської області. Ф. 213. Оп.1. Спр. 13: «Дело Сумского отделения Государственного банка. Устав Жигайловского кредитного товарищества». 54 арк.


Переглядів анотації: 160
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Д. А. Селіхов. (2020). УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ СИСТЕМИ ДРІБНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ СТОЛИПІНСЬКИХ РЕФОРМ (1906-1917 рр.). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 59-69. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.59-69
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА