ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТА ОЗНАКИ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

  • Н. П. Костюк старший викладач кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Ключові слова: надзвичайний стан, ознаки надзвичайного стану, гарантії законності в умовах надзвичайного стану, надзвичайна ситуація природного характеру, надзвичайна ситуація техногенного характеру.

Анотація

У статті досліджується правовий режим та ознаки надзвичайного стану в Україні, обмеження, які можуть бути застосовані до громадян при введенні надзвичайного стану; визначаються особливості правового статусу органів державної влади і місцевого самоврядування під час надзвичайного стану. Запропоновано вдосконалити законодавчу базу, яка регулює правовий режим надзвичайного стану й закріпити чіткий алгоритм дій для органів державної влади і місцевого самоврядування в разі введення надзвичайного стану. Наголошено на запозиченні позитивного досвіду закордонних країн, які передбачили в законодавстві завчасне правове регулювання основних питань запровадження й підтримання надзвичайного стану.

Посилання

Агапов А. Б. Административное право: Учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. 932 c.

Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов. М.: Норма, 2004. 786 с.

Адміністративна діяльність міліції: Підручник/ за ред. О. М. Бандурки. Х.: Вид-во Націон. Ун-ту внутр. справ, 2004. 440 с.

Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учеб-ник для вузов. М.: Норма, 2004. 786 с.

Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: навчально-методичний посібник. Вид. друге, перероб. і доп. Одеса: Юридична література, 2002. 312 с.

Соловьёв А. И. Конституционно-правовое регулирование режима чрезвычайного по-ложения в Российской Федерации: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02. М., 2001. 24 с. 7. Барчук А. О. Надзвичайні закони в системі законодавства України// Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. Вип. 8. С. 99–102.

Єзерський Д. О. Надзвичайний стан: зміст і порядок уведення. URL:http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/1093/1/14.pdf.

Про правовий режим надзвичайного стану: закон України від 16.03.2000. №1550-ІІI.URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14

Муаз Бшарат. Дотримання прав людини в умовах надзвичайного стану. URL:http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/5095/%CC

Конституція України від 28.06.1996. № 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Н. Коваленко. Світовий досвід введення надзвичайних адміністративно-правових режимів. URL: http://vjhr.sk/archive/2016_4/part_1/19.pdf.


Переглядів анотації: 478
Завантажень PDF: 283
Опубліковано
2020-08-25
Як цитувати
Н. П. Костюк. (2020). ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТА ОЗНАКИ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 49-58. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.49-58
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА