МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЙ

  • І. В. Козич кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»
Ключові слова: політика у сфері боротьби зі злочинністю, кримінально-правова політика, функції політики у сфері боротьби зі злочинністю, функції кримінально-правової політики, методи наукового дослідження.

Анотація

Будь-яка наукова розвідка в галузі юриспруденції зазвичай розпочинається із формулювання та окреслення наукової проблеми, яка підлягає розв'язанню в процесі дослідження. Проте самого розуміння проблеми, визначення її об’єкту та предмету, явно недостатньо, адже кожен науковець, усвідомивши ці питання та визначивши для себе відповідну мету й завдання, стикається з необхідністю вибору методів дослідження, які, на його погляд, є найбільш ефективними для вирішення того чи іншого завдання. Це обов’язкова складова сучасного наукового дослідження, яка визначає подальші способи отримання емпіричного матеріалу та його обробки для досягнення виправданих та науково обґрунтованих результатів. У статті автор розглядає особливості застосування загальнонаукових, групових та спе-ціально-наукових методів, виходячи зі специфіки дослідження кримінально-правової політики та її функцій.

Посилання

Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 1998.). Т. 3.

Дослідження державних політик: методологія, процедури та європейські практики: монографія / авт. кол.: [Л. В. Гонюкова, В. М. Козаков, В. А. Ребкало та ін.]; за заг. ред. Л. В. Гонюкової, В. М. Козакова. Київ: НАДУ, 2018.

Рябчинська О. П. Методологія досліджень проблем кримінального права: постановка проблеми. Право і Безпека. 2013. № 1. С. 157-163.

Демидова Л. М. Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень. Юридичний вісник. № 3 (36), 2015. С. 139-143.

Козич І. В. Кримінально-правова політика в сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства: дис. канд.юрид.наук. 12.00.08. Львів: ЛьвДУВС, 2012. 214 с.

Панов М. І. Основи методології науки кримінального права. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 2(9). URL:

http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/165680/165048 (дата звернення 10.01.2020).

Горбань В. С. Влияние философии Гегеля на формирование и развитие учения о праве Иеринга (начало). Право и политика. 2017. № 5. С. 77-97. URL: https://nbpublish.сom/library_read_article.php?id=22214.

Пехник А. В. Теоретико-методологічні основи дослідження політичного управління як системи. Актуальні проблеми держави і права. 2004. № 22 (82).

Фріс П. Л. Вибрані праці. Івано-Франківськ: Фоліант, 2014.

Фріс П. Л., Савінова Н. А. Моделювання у кримінально-правовій політиці. Наше право. 2017. № 2. С. 113-118.

Кудрявцев В. Н. Право и социальная действительность / В сб.: Проблемы социологии права. Вильнюс, 1970. Вып. 1. С. 7-14.

Вечерова Є. М. Інституціоналізащя нормативності кримінального права: окремі теоретико-методологічні аспекти питання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2017. № 27. С. 90-92.

Степанюк А. Ф. Рівні безпеки виправних колоній. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.]. Харків: Право, 2020. С. 358.


Переглядів анотації: 419
Завантажень PDF: 210
Опубліковано
2020-08-25
Як цитувати
І. В. Козич. (2020). МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЙ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 40-49. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.40-49
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА