СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ

  • Я. В. Єрмоленко аспірант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Анотація

У статті розглянуто наукові праці вітчизняних і зарубіжних правників, що прис-вячені інституту звернення громадян у формі скарги, а також роботи, у яких конститу-ційна скарга аналізувалася або ж як безпосередній предмет дослідження, або ж як явище правової дійсності, пов’язане з іншими феноменами. На основі аналізу цих нау-кових праць виокремлено два етапи розвитку ідеї конституційної скарги як складової механізму охорони прав людини в юридичній науці України, а саме: 1) підготовчий, на якому правниками було обґрунтовано теоретичні положення, що стосуються інсти-туту звернення громадян як юридичного засобу захисту їх прав та впливу на діяльність органів публічної влади; ці роботи стали теоретичним підґрунтям для подальшого ро-звитку інституту звернення громадян; 2) основний етап, що характеризується активіза-цією наукових пошуків, предметом дослідження яких став інститут конституційної скарги, як різновид судової скарги. Здійснений аналіз дозволив виокремити коло про-блемних питань, які пов’язані з функціонуванням інституту конституційної скарги в Україні і є актуальними для сучасної правничої науки.

Посилання

Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 02.01.2020 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). К.: ПАЛИВОДА А. В., 2020. 64 с.

Зінченко І. історія виникнення звернень громадян та їх вплив на діяльність органів державної влади. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_24799 (дата звернення 21.04.2020).

Журавльов Я. Право на звернення до органів влади в СРСР та радянській Україні у 1945–1991 рр.: характеристика та регулювання інституту. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87882/12-Zhuravlov.pdf?sequence=1 (дата звернення 23.04.2020).

Мирошниченко О. О. Становлення адміністративно-правових гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів державної виконавчої влади: історичні передумови та сучасний стан/О. О. Мирошниченко//Форум права. 2012. № 3. С. 440- 445. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.h012_3_78 (дата звернення 23.04.2020).

Ремнев В. И. О гарантиях рассмотрения жалоб трудящихся. Советское государство и право. 1962. № 5. С. 34-43.

Ремнев В. И. Право жалобы в СССР: автореф. дис… канд. юрид. наук. Институт государства и права АН СССР, Институт экономики Латвийской ССР. Сектор права. Москва,1963. 17 с.

Мальков В. В. Советское законодательство о жалобах и заявлених. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1967. 108 c.

Мальков В. В. В учреждение поступила жалоба. Москва: Моск. рабочий, 1972. 79 с.

Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-77 (дата звернення 29.04.2020).

Загребельный Александр Степанович. Правовые и организационные вопросы деятельности местных Советов народных депутатов по рассмотрению предложений, за-явлений и жалоб граждан:. дис.: канд. юрид. наук. М., 1984. 206 с.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.96 р. № 394/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47, ст. 256. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 05.05.2020).

Міняйло М. П. Соціально-правова сутність інституту права громадян на звернення. Форум права. 2011. № 1. С. 681–689. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11mmpgnz.pdf) (дата звернення 12.05.2020).

Цимбалюк В. І., Кісілевич К. О. Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. Молодий вчений. № 5.1 (45.1). 2017. С. 149-154.

Лагутов Ю. Е. Звернення громадян як складова захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

URL: http://sd.net.ua/2009/10/29/zvernennja_gromadjan_jak_skladova_zakhistu_prav__s.htm (дата звернення 13.05.2020).

Нестерович В. Ф. Лобіювання в органах судової влади США як феномен американського конституціоналізму. Судова практика. 2010. № 9-10. С. 26-35. 16. Гультай М. М. Інститут конституційної скарги: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2014. 41 с.

Селіванов А., Євграфов П. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності. Право України. 2003. № 4. С. 80-85.

Николаева Т. А. Судебные процедуры, инициируемые гражданами в органах европейской системы конституционного контроля. Вестник Томского государственного университета. 2008. № 307. С. 90-93.

Юрійчук І. Конституційна скарга та особливості реалізації права на правову до-помогу в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5. С. 156-160.

Айріян К. Б. Конституційна скарга як форма звернення до органу конституційної юрисдикції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2015. 20 с.

Олійник І., Безбожна О. Інституалізація конституційної скарги: новаційний ме-ханізм гарантії прав і свобод особистості. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 9. С. 24–27.

Гультай М. Конституційна скарга як інститут конституційного права. Слово Національної школи суддів України. 2012. № 1. С. 111-120.

Терлецький Д. С. Суб’єкти права на конституційну скаргу в Україні. Право і су-спільство. 2017. № 3. Частина 2. С. 20-25.

Кузнецова Ю. Інститут конституційної скарги: теоретичні аспекти проблеми. Вісник Конституційного Суду України. 2013. № 4. С. 91-101.

Нестерович В. Ф. Практикум з Конституційного права України. Київ: Видавництво ЛіраК, 2018. 640 с.

Савчин М. Доктринальні проблеми запровадження конституційної скарги в Україні. Право України. 2018. №12. С. 39-54.


Переглядів анотації: 385
Завантажень PDF: 448
Опубліковано
2020-08-25
Як цитувати
Я. В. Єрмоленко. (2020). СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 14-25. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.14-25
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА