ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

  • М. О. Семенишин кандидат юридичних наук, докторант Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4892-2843
Ключові слова: тероризм, терористична організація, терористична діяльність, те-рористичний акт, кримінальна відповідальність

Анотація

У статті, за матеріалами операції Об’єднаних сил, виокремлені головні проблеми кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з терористичною діяльністю. На підставі аналізу правових норм Кримінального кодексу України, що стосуються терористичної діяльності та їх практичного застосування під час досудового слідства встановлено, що нині постала низка проблем, найголовніші з яких: відсутність визначення термінів «терористична група» і «терористична організація», що є базовими для кваліфікації об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 2583 КК України. Досліджені об’єктивні та суб’єктивні підходи до визначення терористичної діяльності. Запропоновані зміни до кримінального законодавства стосовно удосконалення кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації.

Посилання

Вплив соціально-економічних процесів на злочинність в Україні та у світі (за офі-ційними матеріалами ООН, Всесвітнього банку, статистичного органу Євросоюзу (Eurostat), Державної служби статистики України): аналіт. огляд. Київ: ДНДІ МВС України, 2020. 26 с.

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслі-дування. Генеральна прокуратура України: [сайт]. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.

Зубач І. М. Соціально-правовий феномен тероризму як об’єкт криміналістичного вивчення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2015. № 813. С. 232–238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_813_37.

Кузьмін С. А., Азаров М. Ю. Сучасний стан терористичної загрози в Україні. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією. 2012. № 2. С. 40–48.

Журавльов А. Ю. Поняття та сутність злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю. Митна справа. 2014. № 3 (2). С. 65–74.

Кубальський В. Н. Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2007. 20 с.

Половко О. О. Особливості політичного тероризму в сучасному суспільстві : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2005. 19 с.

Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості. Харків, 1997. 160 с.

Дитюк В. З. Терористична діяльність на об’єктах транспортної інфраструктури у контексті подій на Сході України : аналіз проявів. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2014. № 12. С. 262–267.

Давтян А. С. Історія становлення й розвитку в законодавстві України кримінальної відповідальності за зносини, пов’язані з публічними закликами до вчинення терористичного акту. Право і суспільство. № 4. 2015. С. 132–138.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 39. Ст. 340.

Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 берез. 2003 р. № 638-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 180.

Семикін М. В. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2004. 20 с.

Канцір В. С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі : філософсько-правовий вимір : монографія. Львів : Край, 2011. 554 с.

Цюприк І. В. Щодо визначення термінів «терористична група» та «терористична організація». Право і суспільство. 2016. № 3. Ч. 2. С. 200–204.

Взрыв автомобиля в Мариуполе: журналист назвал причину убийства полковника СБУ. URL: https://apostrophe.ua/news/society/accidents.

Скуба Г. В. Поняття та сутність кримінальних правопорушень терористичного характеру. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. № 12. Т. 2. С. 120–122. (Серія «Юрисприденція»).

Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 291 с.

Форос А. В. Кримінально-правові ознаки терористичного акту. Правова держава. 2012. № 15. С. 175–183.

Афанасьев Н. Н. Идеология терроризма. Социально-гуманитарные знания. 2001. № 6. С. 206–207.


Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Семенишин, М. О. (2020). ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 287-297. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.287-297
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ