ДЕЯКІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У СЛІДЧІЙ ТА ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ

  • C. І. Перлін кандидат юридичних наук, директор Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9397-2738
  • С. М. Лозова кандидат психологічних наук, доцент, провідний фахівець з наукової роботи відділу забезпечення діяльності центру Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України https://orcid.org/0000-0002-3348-3331
Ключові слова: криміналістична техніка, безпілотні літальні апарати, техніко-кри-міналістичні засоби, фото-, відеозйомка слідчих дій, слідча та експертна практика

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан використання безпілотних літальних апаратів у криміналістичної діяльності. Проаналізовано нові засоби і методи, які можуть бути вико-ристані в криміналістичній діяльності, пов'язаній із фіксацією слідчих (розшукових) дій, а також у процесі проведення та оформлення результатів експертних досліджень на прикладі квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro, який використовується в практичній діяльності Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Надано визначення поняття «безпілотний літальний апарат». Запропоновано кри-міналістичну класифікацію безпілотних літальних апаратів, що заснована на загальних підходах до систематизації техніко-криміналістичних засобів. Розглянуто основні технічні ха-рактеристики квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro і його корисні функції. Сформульовано пропо-зиції щодо впровадження в слідчу та експертну практику безпілотних літальних апаратів.

Посилання

Муравський В. Автоматизація обліку в агропромислових підприємствах з використанням безпілотних літальних апаратів. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 3. С. 24-34.

Бабак В. П. Моніторинг об’єктів теплоенергетики з використанням безпілотних літальних апаратів. Промышленная теплотехника. 2017. Т. 39. № 2. С. 25-30.

Гусак О. М. Інформаційна технологія раннього виявлення лісових пожеж за допомогою безпілотних літальних апаратів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 Львів, 2019. 20 с.

Андронов В. А., Іванець Г. В., Калугін В. Д., Тютюник В. В. Науково-технічні основи комплексної системи моніторингу зон екологічного забруднення, яка включає автоматизовані пристрої контролю та безпілотні літальні апарати. Техногенно-екологічна безпека. 2017. Вип. 2. С.18-26.

Мироненко В. К. Перспективи використання безпілотних літальних апаратів у ліквідації наслідків залізничних транспортних подій. Залізничний транспорт України. 2015. № 4. С. 43-48.

Довбня В. В. Визначення оперативних, технічних та тактичних вимог до безпілотного літального апарату, як засобу розвідувального забезпечення вирішення службово-бойових завдань внутрішніх військ. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил: зб. наук. пр. / М-во оборони України. Х., 2009. Вип. 1 (19). С. 6- 10.

Харченко О. В. Комплексний аналіз перспектив розвитку військової безпілотної авіації у збройних силах провідних країн світу. Наука і оборона. 2013. № 1. С. 51-57.

Митрахович М. М., Силков В. И., Самков А. В., Семенов В. Б. Беспилотные летательные аппараты. Обоснование и расчет основных параметров и характеристик: науч. изд. Киев: ЦНИИ ВВТ ВС Украины, 2016. 268 с.

Лаврівський М. З., Тур Н. Є. Використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу надзвичайних ситуацій у лісовій місцевості. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.8. С. 353-359.

Білоус В. В. Класифікація безпілотних літальних апаратів та її значення для криміналістичної практики. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2016. № 16. С. 47-57.

Білоус В. В. Аерокосмічна зйомка у криміналістичній дидактиці та діяльності органів правопорядку. Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика: матеріали 14 міжнар. конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Т. 2. Одеса, 2018. С. 480-501.

Правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України: затв. Наказом Міністерства оборони України від 08.12.2016 р. № 661. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0031-17

Дрон, БПЛА и Квадрокоптер: сходства и отличия URL: http://www.rcteam.ru/dron-bpla-i-kvadrokopter-shodstva-i-razlichiya.html

Глотов В., Гуніна А. Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для аерознімальних процесів. Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. 2014. Вип. 2. С. 65-70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdgn_2014_2_17

Книш Б. П., Бровко П. В. Класифікація безпілотних літальних апаратів. НТКП ВНТУ. Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем. 2018. URL: http://ir.ib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20928

Обзор DJI Mavic 2 Pro URL: https://aero-b2b.ru/blog/obzor-dji-mavic-2-pro/

Криміналістика. Мультимедійний підручник до 50-річчя кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ. 2015. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.4.html#3


Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
ПерлінC. І., & Лозова, С. М. (2020). ДЕЯКІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У СЛІДЧІЙ ТА ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 269-279. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.269-279
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ