КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ

  • А. В. Коваленко кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3665-0147
Ключові слова: журналіст, професійна журналістська діяльність, злочини проти журналістів, криміналістична класифікація

Анотація

Статтю присвячено формуванню криміналістичної класифікації злочинів проти журналістів. Досліджено особливості кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів. Злочини проти журналістів класифіковано та згруповано за криміналістично значущими ознаками. Запропоновано класифікувати досліджувані посягання за способом впливу на потерпілого, за метою вчинення посягання та за ступенем суспільної небезпечності з виділенням в окрему категорію складів, які перейдуть до категорії кримі-нальних проступків. Встановлено, що найбільш близькими за криміналістичними озна-ками є посягання на життя та здоров’я журналістів.

Посилання

Барометр свободи слова / Інститут масової інформації. URL: https://imi.org.ua/monitorings/barometr-svobody-slova/

Синчук В. Криміналістична класифікація вбивств. Вісник Академії правових наук. 2003. №1. С. 140-147.

Дудоров О. О. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Вісник Асоціації криміналь-ного права України. 2013. № 1 (1). С. 84-102.

Головин А. Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений. Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013, Вып. 2. Ч. II. С. 31-40.

Книженко С. О. Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя. Право і безпека. 2013. №. 1. С. 113-118.

Степанюк Р. Л. Теоретичні засади методики розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2012. 475 с.

Журавель В. А. Криміналістична класифікація злочинів: засади формування та механізм застосування / Вибрані твори. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2016. С. 364-370.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів» [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015 р., URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/421-19.

Коваленко А. В. Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів. Право і Безпека. 2016. № 1. С. 103-108.

Гладкова Є. О. Кримінально-правовий аналіз злочинних посягань на свободу слова та перешкоджання професійній діяльності журналістів: науково-методичні рекомендації. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016. 68 с.

Лихова С. Я. Криміналізація суспільно небезпечних діянь проти журналістів як приклад порушення структурності кримінального закону. Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності. Харків: Право. 2015. С. 270-274.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків № 10146 від 03.03.2012. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42733

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків № 1202 від 08.01.2013. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45306

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Закон України від 22.11.2018 № 2617-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19

Коваленко А. В. .Розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів: монографія. Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. 268 с.


Переглядів анотації: 70
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Коваленко, А. В. (2020). КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 249-258. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.249-258
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ