БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - НЕ ПІДПРИЄМЦЯ

  • Л. М. Загоруй кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-7374-4137
Ключові слова: банкрутство, фізична особа, реструктуризація боргу, неплато-спроможність, боржник, арбітражний керуючий

Анотація

У статті досліджуються деякі проблемні питання, пов’язані із запровадження в на-ціональному законодавстві інституту банкрутства фізичної особи – не підприємця. Зо-крема, акцентована увага на доцільності розширення переліку осіб, за заявою яких може бути розпочата процедура банкрутства (як боржників, так і кредиторів), з урахуванням напрацьованої практики багатьох країн світу. Приділено увагу аналізу питання про не-сплату судового збору боржником. Такий підхід розглядається як недотримання балансу між приватними та публічними інтересами. Виокремлені інші спірні питання, які мо-жуть, на думку автора, завадити належній реалізації інституту банкрутства фізичної осо-би - не підприємця. На підставі проведеного дослідження сформульовані пропозиції що-до внесення змін до діючого законодавства. Автором зроблено висновок про практичне значення інституту банкрутства фізичної особи - не підприємця. Для кредитора це не тільки можливість позбутися «без-надійних» боржників, але й виправдана доцільність підвищених вимог щодо потен-ційних боржників. Для боржника ˗ також змога відновити статус повноцінного учасника цивільно-правових відносин та звільнитися від свавілля колекторських компаній. Для суспільства – збереження балансу інтересів кредитора та боржника.

Посилання

Про банкрутство: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/ed19920514 (дата звернення: 12.02.2020).

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 р. № 784-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-14 (дата звернення: 12.02.2020).

Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: Закон України від 22.12.2011 р. № 4212-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4212-17 (дата звернення: 12.02.2020).

Кодекс України з процедур банкрутства : Закон України від 18.10.2018 р. № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19 (дата звернення: 12.02.2020).

Гвоздій В. Банкрутство фізичних осіб. Панацея чи біда для пересічного гро-мадянина? [Електронний ресурс]. URL: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2010/5/14/24412.htm 10 (дата звернення: 12.02.2020).

Черногоренко И. Банкротство физического лица: кому выгодно? URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/11/12/642449/ (дата звернення: 12.02.2020).

Гарник Л. Л. Банкрутство фізичних осіб: закордонний досвід і перспективи запровадження в Україні. Право. иа. № 2, 2017. С. 123-127. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua›cgi-bin›cgiirbis_64 (дата звернення: 12.02.2020).

Суд відкрив справу про банкрутство Сергія Тищенка. URL: http://finbalance.com.ua/news/sud-vidkriv-provadzhennya-v-spravi-pro-bankrutstvo-serhiya-tishchenka (дата звернення: 12.02.2020).

Лукашук М. Правове регулювання банкрутства фізичних осіб на підставі Ко-дексу України з процедур банкрутства. Застосування норм Кодексу України з процедур бан-крутства. Збірка наукових статей / За загальною редакцією д.ю.н., судді Верховного Су-ду С. В. Жукова. К.: Алерта, 2019. 216 с. С. 174- 181. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Jukov_Zbirka_Bankrut_v2_191007_out.pdf (дата звернення: 12.02.2020).

Фонова Е. Есть долги? Иди в суд: судья о Кодексе про банкротство. 2019. ЛІГА: ЗАКОН. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/190447_est-dolgi-idi-v-sud-sudya-o-kodekse-po-bankrotstvu (дата звернення: 12.02.2020).

Про судовий збір: Закон України від 8.07.2011 р. № 3674-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 (дата звернення: 12.02.2020).

Підгородецька А. Реформування системи неплатоспроможності: антикоруп-ційна спрямованість Кодексу України з процедур банкрутства. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей / За загальною редакцією д.ю.н., судді Верховного Суду С. В. Жукова. Київ: Алерта, 2019. 216 с. С. 6 - 14. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Jukov_Zbirka_Bankrut_v2_191007_out.pdf (дата звернення: 12.02.2020).

Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата звернення: 12.02.2020).

Шевченко Я. М. Вибрані праці (1964-2012 рр.) [Текст] ; відп. Ред. Р. О. Стефанчук. Київ: Асоціація цивілістів України; Одеса: Центр дослідження права ім. Савіньї; Кам’я-нець-Подільський : Рута, 2012. 404с.

Поляков Р. Банкрутство фізичних осіб – «новий» інститут віком понад 2 тисячі років. URL: https://zib.com.ua/ua/140297-bankrutstvo_fizichnih_osib__noviy_institut_vikom_ponad_2_tis.html (дата звернення: 12.02.2020).


Переглядів анотації: 105
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Загоруй, Л. М. (2020). БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - НЕ ПІДПРИЄМЦЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 204-212. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.204-212
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА