ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • В. Ю. Делія здобувач ступеня вищої освіти «магістр» Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України (м. Кривий Ріг, Україна)
Ключові слова: екологічна безпека, правове забезпечення, охорона довкілля, еколо-гічна політика держави, правоохоронний орган

Анотація

У статті досліджено поняття екологічної безпеки, її види та особливості правового регулювання. Проаналізовано законодавче закріплення даного правового інституту, з’ясовано наукові підходи щодо порядку регулювання у сфері екологічної безпеки. Запро-поновано створення суб’єкта управління, наділеного функціями щодо протидії екологічним загрозам та напрями вдосконалення з огляду на нові соціально-економічні ви-клики в Україні.

Посилання

Урядова «Гаряча лінія» – механізм для взаємодії Уряду з громадянами. URL: https://www.kmu.gov.ua/uryadova-garyacha-liniya-1545. (дата звернення: 09.02.2020). 2. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вироблення проблем національної безпеки: Київ: НІСД, 2010. 288 с.

Нестерович В. Ф. Принципи відкритості та прозорості у діяльності органів дер-жавної влади як важлива передумова для утвердження демократії участі. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 4. С. 67–78.

Брусиловський С. А. Єхстапологія: міфи і реальність. Вид-во. «Дельфіс», 1996. № 1(6). С. 3–10.

King Alexander. The First Global Revolution. A report by the Council of the Club of Rome / Alexander King, Bertrand Schneider. NY: Pergamon Press, 1990. 780 р.

Хартія Землі. URL: http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/EarthCharter_Ukrainian.pdf. (дата звернення: 10.02.2020).

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Бочарова Н. В. Конституційні реформи в Латинській Америці крізь призму неоконституціоналізму. Конституційно-правові академічні студії. 2018. № 2. С. 106–113.

Костогризов П. І. Феномен латиноамериканського конституціоналізму. Право та політика. 2016. Вип. 12. С. 1492–1500.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.

Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України: постанова Верховної Ради України. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 10. Ст. 85.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 16. Ст. 70.

Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпе-чення реалізації та захисту / за ред. В. Б. Авер’янова. Київ: Наукова думка, 2007. 588 с.

Нестерович В. Ф. Зміни у конституційно-правовому регулюванні лобіювання у Німеччині та Франції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2015. № 2. С. 23–33.

Про основи національної безпеки України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. № 351.

Попова І. В. Освітня парадигма екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 09.00.10. Київ, 2016. 38 с.

Нестерович В. Ф. Громадськість як суб’єкт впливу на прийняття нормативно-правових актів: аргументи «за» та «проти». Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. № 1. С. 92–101.

Екологічне право: підручник / за ред. А. П. Гетьмана. Xарків, 2013. 432 с.

Екологічне право України в запитаннях та відповідях: навч. посіб. / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, А. К. Соколова. Харків: Одіссей, 2008. 478 с.


Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Делія, В. Ю. (2020). ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 195-203. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.195-203
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА