ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

  • О. Л. Сіделковський кандидат медичних наук, керівник клініки «Аксімед» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4139-4478
Ключові слова: єдиний медичний простір, принципи, медичне право, адміністра-тивне право, права пацієнтів, обов’язкове медичне страхування

Анотація

У статті розглядається проблематика виокремлення принципів формування та принципів функціонування єдиного медичного простору України. Аналізуються при-чини незадовільного стану вітчизняної охорони здоров’я та роль і значення адмініст-ративного права у їх подоланні. Запропоновано конкретні принципи, які можуть бути покладені в основу побудови єдиного медичного простору України. Стверджується, що дотримання цих принципів здатне покращити якість та доступність медичної допомоги.

Посилання

Стеценко С. Г. Медична реформа в Україні: право, політика, мораль. Публічне право. 2017. № 4. С. 57-61.

Нестерович В. Ф. Конституційно-правові засади лобіювання у Федеративній Республіці Німеччини. Вибори та демократія. 2009. № 3. С. 59-66.

Сіделковський О. Л. Адміністративно-правова сутність публічної політики у контексті формування єдиного медичного простору України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 4. С. 175-182.

Рабінович П. М. Принципи права. Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: Укр. енцикл., 1998. Т. 5: П-С. 2003. С. 128.

Старчук О. В. Щодо поняття принципів права. Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 40–44.

Нестерович В. Ф. Категорія «інтерес» у правотворчості: загально-теоретичні аспекти. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2006. № 1. С. 73–78.

Буряк І. О. Адміністативно-правове регулювання у сфері забезпечення права громадян України на охорону здоров’я: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ, 2013. 20 с.

Стеценко В. Ю. Обов’язкове медичне страхування як крок до вирішення багатьох проблем української медицини: правові засади. Публічне право. 2016. № 3. С. 48-53

Воробьев К. П. Европейская политика оценки технологий здравоохранения. Український медичний часопис. 2014. № 2. С. 142-150

Стеценко С. Г. Громадянське суспільство та соціальна держава: проблеми взаємодії. Право України. 2014. № 4. С. 71-80.

Нестерович В. Ф. Постмодерні нормативні підходи конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. Право і суспільство. 2016. № 1. С. 24-29.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 13. Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник. К.: Видавництво Ліра-К, 2016. 616 с.


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Сіделковський, О. Л. (2020). ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 186-194. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.186-194
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ