УНІВЕРСАЛІЇ «ФАКТИЧНА ОЗНАКА» ТА «ОЗНАКА ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ» В ПОНЯТТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ

  • Т. О. Коломоєць доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1101-8073
  • В. К. Колпаков доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) https://orcid.org/0000-0002-8580-3261
Ключові слова: адміністративне правопорушення; онтологія та гносеологія адмі-ністративного правопорушення; фактичні ознаки та юридичний склад адміністративного правопорушення; суспільна небезпека і суспільна шкідливість адміністративного правопорушення

Анотація

У статті досліджується співвідношення універсалій «фактична ознака» та «ознака юридичного складу» в понятті адміністративного проступку. На підставі їхнього онтолого-гносеологічного аналізу розкрито зміст і практичне значення апостеріорних та апріорних ознак адміністративного проступку. Акцентовано увагу на ролі вказаних ознак у розроб-ленні понять «суспільна шкідливість адміністративного правопорушення» та «суспільна небезпека адміністративного правопорушення». Запропоновано нове бачення генетичних витоків, правової природи, співвідношення та розуміння зазначених універсалій. На підставі здійсненого дослідження сформульоване доктринальне визначення поняття адмініст-ративного правопорушення.

Посилання

Завгородня Л. О. Особливості кваліфікації правопорушень, передбачених статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правова держава. 2018. № 31. С. 31–37.

Братковський В. М. Ознаки адміністративного порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 26. С. 48–52.

Самбор М. А. Правопорушення та проступок: до питання співвідношення понять в умовах розвитку законодавства про адміністративні та кримінальні правопорушення. Юридична наука. 2013. № 8. С. 39–48.

Колпаков В. К. Парадигма «поняття адміністративного права»: зміст і новели в системі універсалій. Питання адміністративного права. Кн. 3 / відп. за вип. Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 2019. С. 48–75.

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с.

Музиченко Г. В. Адміністративне право та процес. Конспект лекцій. Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2020. 366 с.

Кравцова Т. М. Адміністративне право: навчальний посібник. Суми: СВС Пана-сенко, 2015. 308 с.

Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.

Колпаков В. К. Бланкетні та відсилочні склади адміністративного проступку. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 2. С. 197–199.

Колпаков В. К., Гордєєв В. В. Теорія адміністративного проступку: монографія. Харків: Харків юридичний, 2016. 344 с.

Коломоєць Т. О., Колпаков В. К. Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України»: навч. лекція Київ: Ін Юре, 2014. 240 с.

Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення: монографія. Київ: Вища школа, 1975. 104 с.

Додин Е. В. Правонарушения в системе механизма торможения социально-экономического развития страны. Роль органов внутренних дел в преодолении антиобщест-венных проявлений: сборник научных трудов. Киев: НИиРИО КВШ, 1988. С. 32– 37.


Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 238
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Коломоєць, Т. О., & Колпаков, В. К. (2020). УНІВЕРСАЛІЇ «ФАКТИЧНА ОЗНАКА» ТА «ОЗНАКА ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ» В ПОНЯТТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 149-162. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.149-162
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ