ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ЙОГО СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

  • О. А. Бурбело доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри економіки та підприємництва Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2903-9596
  • Т. В. Патріарх асистент кафедри економіки та підприємництва Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2277-9073
  • С. О. Бурбело провідний економіст Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4895-1329
Ключові слова: децентралізація влади, регіональна економіка, регіон, інтеграція, нерелевантні стратегії, полярізація економічного простору

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем підвіщення рівня економічної безпеки регіонів в умовах реалізації реформ щодо децентралізації влади в Україні. На регі-ональну політику накладаються нові зобов’язання, особливо в частині підвищення рівня економічної безпеки регіонів. Зазначено, що економіка регіонів розвивалася неравно-мірно. Доведено, що визначення поняття «регіон» залишається дискусійним. Обгрун-товано необхідність інтегрування системи економічної безпеки в соціально-економічну систему регіону.

Посилання

Антошкін В. К. Сутність соціально-економічної безпеки регіонів та її зв’язок з на-ціональною безпекою держави. В. К. Антошкін. Економіка та управління національним господарством: Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 3 (27). С. 17– 23.

Ахромкін Є. М., Бурбело О. А., Алексєєва А. С., Заблодська Д. В. Економіко - правове забезпечення стратегічного розвитку новоутворених територіальних громад: до обгово-рення. Економіка та право. № 2 (44). 2016. С. 9-13.

Бєлай С. В. Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/04.pdf (дата звернення 08.02.2020).

Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз за наук. ред. О. А. Бурбело, С. К. Рамазанова. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2015. 282 с.

Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 року № 156-VIII. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (дата звернення 04.02.2020).

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964-IV (зі змінами та доповненнями). URL: https://www.rada.gov.ua (дата звернення 07.02.2020).

Кисла Т. М. Сучасний стан організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки регіону. Т М. Кисла. Вісник Сумського аграрного національного універ-ситету, серія «Економіка і менеджмент», вип. 6/2 (49). 2011.

Криленко В. І. Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки: автореф. дис. к. п. н.: 08.01.01. В. І. Криленко. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. Київ. 2006. 38 с.

Листопад М. Е. Эволюция представлений об экономической безопасности. Теория и практика общественного развития. 2011. № 3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiyapredstavleniy-ob-ekonomicheskoy (дата звернення 04.02.2020).

Мамутов В. К. Передовой опыт регионализации государственного управления экономикой. Економіка та право. № 2 (44). 2016. С. 3-8.

Мартинюк В. Гібридні загрози Україні і суспільна безпека. Досвід ЄС і східного партнерства. Київ. 2018. 106 с.

Матвеева Е. Е. Механизм обеспечения экономической безопасности региона. Вестник Московского университета МВД России. 2018. (6). С. 282-288.

Механізм забезпечення економічної безпеки регіону: сутність, складові, напрями дії. В. В. Дикань, О. Ю. Александрова. Вісник економіки транспорту і промисловості. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_4 (дата звернення 02.02.2020).

Моніторинг та оцінка соціально-економічного розвитку: URL http://www.Min-region.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/Reytingova-otsinka-za-2017-rik-prezentatsiyni-materiali.pdf (дата звернення 02.02.2020).

Новак А. М. Економічна безпека регіону: глобалізаційний вимір. URL http://nauka.kushnir.mk.ua/ (дата звернення 02.02.2020).

Огарок Л. Л. Системний підхід до управління економічною безпекою як регіо-нальної складової державного змісту. Л. Л. Огарок. Вісник Сумського аграрного національного університету, серія «Економіка і менеджмент», вип. 3. 2009.

Ортинський В. Аналіз нормативно-правової основи забезпечення економічної безпеки. В. Ортинський. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 855. С. 4-12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (дата звернення 06.02.2020).

Потокина С. А., Бочарова О. Н., Ланина О. И. Сущность и механизмы обеспечения экономической безопасности региона. Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 3 (037). С. 83-93.

Принципи економічної безпеки, її структура та рівні. URL: http://pidruchniki.ws/ (дата звернення 10.02.2020).

Про добровільне об’єднання територіальних громад Верховна Рада України; Закон від 5 лютого 2015 року № 157-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення 08.02. 2020).

Про затвердження методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України від 2.03.2007 № 60. URL: http://www.expert.ua (дата звернення 02.02.2020).

Про співробітництво територіальних громад Верховна Рада України; Закон від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (дата звернення 08.02.2020).

Резніков О. Л. Забезпечення соціально-економічної безпеки регіону - нагальне завдання сьогодення. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ (дата звернення 02.02.2020).

Синиця С. М., Бринзей Б. С. Економічна безпека регіону як важливе завдання стра-тегічного розвитку. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2014. Випуск X. С. 48- 51.

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Дж. Сорос. М.: ИНФРА-М, 1999. 262 c.

Стратегия национальной безопасности Украины ВР Украины Закон от 21.06.2018 № 2469-VIII.

Стратегія забезпечення економічної безпеки України (Економічна політика). URL: http://library.if.ua/ (дата звернення 03.02.2020).

Ткач В. О. Економічна безпека України в регіональному вимірі. Бюлетень Між-народного Нобелівського економічного форуму. 2011. № 1 (4). С. 398-403.

Тяжкороб І. В. Інвестиційне забезпечення стратегії розвитку просторових форм організації економіки регіону. Автореф. дис. д-ра екон. наук. Сєвєродонецьк.: СНУ ім. В. Даля. 2018. 36 с.

Феофилова Т. Ю. Экономическая безопасность в обеспечении развития соци-ально-экономическойсистемы региона: теория и методология. Специальность 08.00.05. Дис. д-ра экон. наук. Санкт-Петербург. 2014. 418 с.

Черненко О. Б. Экономическая безопасность региона: определение и методо-логические подходы к обеспечению. Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2015. № 4 (52). С. 113-119.

Чиж В. І. Податкове адміністрування як спосіб забезпечення економічної безпеки регіону. Економіка та право. №2 (44). 2016. С. 46-52.

Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник.Под ред. В. К. Сен-чагова. М.: Дело, 2005. С. 55.


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Бурбело, О. А., Патріарх, Т. В., & Бурбело, С. О. (2020). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ЙОГО СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 135-148. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.135-148
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ