ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗВЕРНЕННЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ З ПОЗОВОМ ДО СУБ’ЄКТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

  • Я. О. Берназюк доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2353-4836
Ключові слова: адміністративне судочинство, суб’єкт владних повноважень, суб’єкт приватного права

Анотація

Статтю присвячено визначенню правових підстав звернення суб’єкта владних по-вноважень з адміністративним позовом до суб’єкта приватного права. Встановлено, що суб’єкт владних повноважень має право звернутися до адміністративного суду із відпо-відним позовом виключно у випадках, визначених Конституцією та законами України, та з метою реалізації покладених на нього повноважень. Обґрунтовано, що у виняткових випадках та з метою захисту суспільного інтересу, якщо це не суперечить закону та здій-снюється для реалізації визначених законом завдань та функцій, суб’єкт владних пов-новажень також може звернутися з позовом до суб’єкта приватного права без наявності прямої вказівки на це в законі. Досліджено судову практику у справах, у яких суб’єкт влад-них повноважень звертається з адміністративним позовом до суб’єкта приватного права.

Посилання

Берназюк Я. О. Про позови, які не підлягають судовому розгляду. Судово-юридична газета. 2019. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/140426-pro-pozovi-yaki-ne-pidlyagayut-su-dovomu-rozglyadu.

Берназюк Я. О. Звернення до адміністративного суду з метою захисту інтересів територіальної громади є невід’ємним правом органу місцевого самоврядування. Судово-юридична газета. 2020. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/158827-zvernennya-do-administrativnogo-sudu-z-metoyu-zakhistu-interesiv-teritorialnoyi-gromadi-ye-nevidyemnim-pravom-organu-mistsevogo-samovryaduvannya.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. К.: Факт, 2003. 384 с.

Бенедик В. І. Реординаційні відносини в системі державного управління. Юри-дичний науковий електронний журнал. 2015. № 5. С. 102–104.

Олендер І. Я. Функції суду в державному механізмі. Право і суспільство. 2014. № 1.2. С. 153-158.

Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юрис-пруденція / В. Я. Тацій, О. Д. Святецький, С. І. Максимов та ін.; заг. ред. О. В. Петришина. Х.: Право, 2013. 976 с.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV в ред. Закону від 03.10.2017 № 2147-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

Постанова Верховного Суду від 13 червня 2018 року у справі № 815/332/17. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84134126.

Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17.

Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 № 3759-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 № 3659-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Про державну допомогу суб’єктам господарювання: Закон України від 01.07.2014 № 1555-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 17 жовтня 2018 року у справі № 822/1544/16. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77473706.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 6 червня 2018 року у справі № 811/289/16. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74809416.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 5 червня 2019 року у справі № 812/1234/18. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82885666.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 13 лютого 2019 року у справа № 826/5635/17. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80633985.

Постанова Велика Палата Верховного Суду від 15 травня 2018 року у справі № 463/4564/16-а. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74699902.

Постанова Велика Палата Верховного Суду від 12 грудня 2018 року у справі № 826/7203/17. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78680707.

Постанова Велика Палата Верховного Суду від 8 листопада 2019 року у справі № 840/3643/18. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85582474.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Рішення Конституційного суду України від 25.11.1997 № 6-зп. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97.

Постанова Велика Палата Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 826/2793/18. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80112348.

Постанова Велика Палата Верховного Суду від 6 лютого 2019 року у справі № 810/3046/17. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80364145.

Постанова Велика Палата Верховного Суду від 13 лютого 2019 року у справі № 810/2763/17. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79883398.

Постанова Верховного Суду від 24 жовтня 2019 року у справі № 810/3165/18. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85154157.

Постанова Верховного Суду від 3 грудня 2019 року у справі № 810/3164/18. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86203329.

Постанова Верховного Суду від 13 грудня 2019 року у справі № 810/3160/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86360494.


Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Берназюк, Я. О. (2020). ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗВЕРНЕННЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ З ПОЗОВОМ ДО СУБ’ЄКТА ПРИВАТНОГО ПРАВА. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 121-134. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.121-134
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ