КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВБИВСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

  • К. А. Шаповал ад’юнкт відділу організації освітньо-наукової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1826-5261
Ключові слова: криміналістична класифікація, вбивство, домашнє насильство, зло-чин, життя

Анотація

У статті розкрито криміналістичну класифікацію вбивств, вчинених у зв’язку із за-стосуванням домашнього насильства. На основі вивченої наукової літератури, судової та слідчої практики розглянуто критерії для формування криміналістичної класифікації вбивств, вчинених у зв’язку із застосуванням домашнього насильства. Визначено поняття вбивства, його класифікації та домашнього насильства.

Посилання

Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2011 № 2341-III // БД «За-конодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 03.02.2020).

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернення 03.02.2020).

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насиль-ство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2019. 288 с.

Побутова злочинність Юридична енциклопедія [у 6 т.] ред. кол. Ю. С. Шем-шученк. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. 720 с.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. Київ, 1996. 144 с.

Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слід-чої діяльності. Генеральна прокуратура України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dirid=113651&libid=100820&c=edit&_c=fo (дата звернення 03.02.2020).

Баулін Ю. В. Протиправність як ознака вбивств. Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матер. наук.-практ. конф. (Харків 22-23 квітня 2004 р.). Харків: Юрінком Інтер, 2004. С. 18-19.

Андреева Л. А. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную ответственность. Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 210 с.

Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. Красно-ярск. Изд-во Краснояр. ун-та,1988. 176 с. 11. Жеребкін В. Є. Логіка: підручник для юридичних вузів і факультетів. 3-є вид., стереотипне. Харків. Основа, 1999. 256 с.

Кримінальне право України. Загальна частина. під ред. М. І. Бажанова, В. В. Ста-шиса, В. Я. Тація. – Київ-Харків: Юринком Інтер –Право, 2002. 414 с.

Даньшин И. Н. Введение в криминологическую науку. Харків. Право, 1998. 144 с.

Головин А. Ю. Криминалистическая систематика. Москва. «ЛексЭст», 2002. 308 с.

Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений. Харків: Вища школа, 1983. 129 с.

Чурилов С. Н. Методика расследования преступления: общие положения. Моск-ва. Юстицинформ, 2009. 232 с.

Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія. В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2006. 624 с.

Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: ма-теріали міжнародного круглого столу (27 вересня 2019 року). Укладачі: С. Мінченко, Г. По-пов, О. Гладун, С. Штанько. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 184 с.

Гусєва В. О. Криміналістична класифікація злочинів: сучасний стан наукового забезпечення та перспективи подальших досліджень. Національний юридичний журнал: тео-рія та практика. 2019. № 3, ч. 1 (Mai). С. 151-156.


Переглядів анотації: 51
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Шаповал, К. А. (2020). КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВБИВСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 110-120. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.110-120
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА