«ГРА СЛІВ» З ТЯЖКИМИ НАСЛІДКАМИ, АБО ЩО ТАКЕ МЕДИЧНА ДОПОМОГА

  • О. А. Любчик доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-8239-2129
Ключові слова: медична допомога, медична послуга, захист прав людини на здо-ров’я та життя, тенденції правового регулювання, законодавче забезпечення захисту прав людини

Анотація

У статті досліджуються сутність, ознаки та визначення поняття «медична до-помога» як юридично значущого терміна, співвідношення цього поняття з поняттям «медична послуга». Досліджуються правові позицією законодавця і Конституційного Суду України з цього приводу та ставлення до цього питання науковців. Проведений порівняльний аналіз правової природи термінів «медична допомога» та «медична по-слуга». Визначається стан і тенденції правового регулювання захисту прав людини на здоров’я та життя в Україні. Запропоновані напрямки вдосконалення правового регу-лювання щодо захисту прав людини на здоров’я та життя.

Посилання

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року. - [Електрон. ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

Європейська соціальна хартія (ETS N 35) від 18.10.1961 року. - [Електрон. ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_300

Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних за-кладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти. Постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. N 1138. - [Електрон. ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF/ed19960917

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним подан-ням 66 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (кон-ституційності) Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих ме-дичних закладах освіти» (справа про платні медичні послуги) від 25 листопада 1998 року N 15-рп/98. - [Електрон. ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-98

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по-данням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29 травня 2002 року N 10-рп/2002 - [Електрон. ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 року № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст. 19. - [Електрон. ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/ed20150101/find?text=%CC%E5%E4%E8%F7%ED%E0+%E4%EE%EF%EE%EC%EE%E3%E0

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: За-кон України від 19 жовтня 2017 року, № 2168-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст. 31. - [Електрон. ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення нада-ння медичної допомоги. Постанова КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1161. - [Електрон. ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2019-%D0%BF

Антонов С. В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здо-ров’ю при наданні платних медичних послуг : дис. канд. юр. наук:12.00.03 / Антонов С. В. Київ, 2006. 206 с.

Дешко Л. Проблеми цивільно-правового регулювання угод, пов’язаних з наданням платних медичних послуг / Л. Дешко, В. Волков. // Правничий часопис До-нецького університету. 2004. № 1. С. 42-48.

Віткова В. С. Конституційне право на медичну допомогу та його юридичне забезпечення в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.04 «конституційне право; муніципальне право» / Віткова В. С. Ужгород, 2017. 208 с.

«Перемогти смерть: ключові чинники, що впливають на тривалість життя українців». Виступ голови Комітету з питань охорони здоров’я Ольгою Богомолець на засідання круглого столу який відбувся 10 червня 2019 року у Верховній Раді України. - [Електрон. ресурс]. URL: https://rada.gov.ua/print/172805.html


Переглядів анотації: 69
Завантажень PDF: 1361
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Любчик, О. А. (2020). «ГРА СЛІВ» З ТЯЖКИМИ НАСЛІДКАМИ, АБО ЩО ТАКЕ МЕДИЧНА ДОПОМОГА. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 89-101. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.89-101
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА