ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ

  • А. Г. Вуйма ад’юнкт відділу організації освітньо-наукової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0002-6215-5361
Ключові слова: кримінальне провадження, спеціальні знання, форми викорис-тання спеціальних знань, спеціаліст, експерт, розслідування вбивств

Анотація

У статті досліджено питання, що стосуються сутності та форм використання спе-ціальних знань під час розслідування вбивств. Проаналізовано нормативні положення чинного законодавства та позиції науковців зі вказаного питання. Установлено, що серед науковців відсутня єдність у визначенні понять «спеціальні знання» та «форми вико-ристання спеціальних знань», що зумовлює неоднозначність підходів до визначення вказаних понять та їхньої класифікації. Сформульовано поняття «спеціальні знання, що використовуються під час розслідування вбивств» та визначено основні їх форми.

Посилання

Романюк Б. В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві: монографія. Київ: НАВС, 2002. 196 с.

Эйсман А. А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование): моно-графия. Москва: Юридическая литература, 1971. 164 с.

Галкин В. М. Средства доказывания в советском уголовном процессе: учебн. пос. / под ред. Н. С. Полевой. Москва: ВНИИСЭ, 1967. 50 с.

Соколовский З. М. Понятие специальных знаний. Криминалистика и судебная экс-пертиза.1969. № 6. С. 200-202.

Рогатюк І. В. Використання спеціальних знань прокурором на стадії порушення кримінальної справи. Криміналістика XXI століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 лист. 2010 р. Харків: Право. 2010. С. 721-723.

Шепітько В. Ю. Вибрані твори. Издательская агентство «Апостиль»: избранные труды. Xарків, 2010. 576 с.

Треушников М. К. Судебные доказательства. 3-е изд: монография. Москва: Горо-дец, 2004. 272 с.

Бордюгов Л. Г. Применение и использование специальных знаний в уголовном процессе Украины. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2014. № 14. С. 174-183.

Аверьянова Т. В. Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Энцеклопедия су-дебной экспертизы. Москва: Юрист, 1999. 552 с.

Бондаренко О. О. Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2004. 19 с.

Лисиченко В. К., Циркаль В. В. Использование специальных знаний в след-ственной и судебной практике: учебн. пособие. Киев: КГУ, 1987. 100 с.

Шмонин А. В. Понятие и структура криминалистического обеспечения рас-следования преступлений. Труды Академии управления МВД России. 2010. № 1 (13). С. 3-8.

Щербаковский М. Г. Тактика проведення судових експертиз: конспект лекцій. Харків: ХНУВС, 2004. 32 с.

Гончаренко В. Г., Курдюков В. В., Легких К. В., Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні. Вісник Академії адвокатури України. 2007. № 2 (9). С. 22-34.

Когутич І. І. Окремі питання сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Вісник Академії адвокатури України. 2015. № 2 (33). С. 112-123.

Гусєва В. О. Роль спеціальних медичних знань при розслідуванні злочинів проти працівників правоохоронних органів. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2017. № 1. С. 183-188.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 12.04.2012 № 4651- VI // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 05.02.2020).


Переглядів анотації: 132
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Вуйма, А. Г. (2020). ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 54-62. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.54-62
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА