ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

  • О. І. Бережний кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7229-8895
  • С. С. Чубарь студент 3 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5626-7757
Ключові слова: втручання в приватне спілкування особи; результати НСРД; конт-роль за законністю під час проведення НСРД

Анотація

У статті проаналізовано актуальні питання щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у контексті застосування кримінального процесуального законодавства України. Було досліджено зміст та основні принципи конституційного права особи на приватне життя, детерміновано можливості правомірного обмеження такого права під час проведення НСРД. У статті виділено принципові аспекти, які обумовлюють закон-ність обмеження права особи на приватність, зокрема судовий контроль за законністю та обґрунтованістю рішень та дій (бездіяльності) слідчого й прокурора та належна оцінка судом і використання результатів НСРД як допустимих доказів.

Посилання

Конституція України. Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Редакція від 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Загальна декларація з прав людини від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Резолюція Консультативної асамблеї Ради Європи "Стосовно Декларації про засоби масової інформації та права людини" № 428 від 23.01.1970. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_107

Рішення Конституційного Суду України від 20.01.2012. № 2-рп/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офі-ційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12

Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від 13.04.2012 № 4651- VI. Дата оновлення 17.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Полюхович О. І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшу-кових) дій : автореф. дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2017. 20 с.

Капліна О. В., Карпенко М. О., Маринів В. І. та ін. Судовий контроль у кримі-нальному провадженні: навч. посіб. для підготовки до заліку. Право. 2015. 88 с.

Єськов С. В. Судовий контроль у сфері втручання у приватне спілкування. Нау-ковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 4. С. 164-174.

Полюхович О. І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшу-кових) дій: дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2017. 217 с.

Case of Sergey Volosyuk v. Ukraine Application no. 1291/03 Judgment European Court of Human Rights, 12 March 2009, final 12 June 2009. HUDOC: database. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"fulltext":["SergeyVolosyuk"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-91726"]}.

Мирошниченко Ю. М. Негласні слідчі (розшукові) дії: підстави проведення. Проблеми правоохоронної діяльності. 2019. № 2 (23). С.117-121.

Шило А. В. Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2019. 233 с.

Рішення Конституційного Суду України від 20.10.2011 № 12-рп/2011 у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення по-ложення частини третьої статті 62 Конституції України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11

Постанова Верховного Суду від 16 січня 2019 р. у справі № 751/7557/15-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79298340

Постанова Верховного Суду від 05 лютого 2019 р. у справі № 754/12820/15-к. Єди-ний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79883011.


Переглядів анотації: 149
Завантажень PDF: 188
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Бережний, О. І., & Чубарь, С. С. (2020). ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 45-53. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.45-53
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА