ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ФОРМУЛЮВАННІ ПОНЯТТЯ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ

  • М. А. Самбор кандидат юридичних наук, начальник сектора моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (м. Чернігів - м. Прилуки, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0446-3892
Ключові слова: право на свободу мирних зібрань, право збиратися мирно, право на мирні зібрання, юридична техніка, юридична термінологія

Анотація

У статті досліджуються особливості використання юридичної термінології, по-кликаної формулювати в змісті нормативно-правових актів національного законодавства України поняття права на свободу мирних зібрань. Аналіз національного законодавства України дозволив зробити висновок про те, що для позначення права на свободу мирних зібрань законодавець використовує різні конструкції, а саме «право на свободу мирних зібрань», «право на мирні зібрання», «право збиратися мирно». Така юридична техно-логія у використанні юридичної техніки на позначення права людини не гарантує єднос-ті його розуміння та змісту, який містить у собі вказаний юридичний термін. З урахуванням викладеного пропонується внести зміни до чинного законодавства України та використовувати єдине поняття, яке найбільш повно, зрозуміло та доступно розкриє зміст, мету та механізм (алгоритм) його здійснення даного права – «право на свободу мирних зібрань».

Посилання

Кіндюк Б. Особливості юридичної техніки Кодексу України про адміністративні правопорушення. Право України. 2019. № 10. С. 214-228.

Стефанчук Р. Юридична природа народовладдя як політико-правової категорії. Право України. 2019. № 10. С. 13-24.

Мамутов В. Повніше використовувати техніко-юридичні засоби удосконалення законодавства. Право України. 2008. № 2. С. 3-8.

Лебеденко В. І. Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування. Інформація і право. 2014. № 2 (11). С. 52-56.

Шутак І. Д. Дослідження актуальних та пріоритетних напрямків у галузі юри-дичної техніки. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2017. № 1(1). С. 32-36.

Пильгун Н. В., Смітюх А. С. Перспективи вдосконалення юридичної техніки в Україні. Юридичний вісник. 2014. № 1 (30). С. 42-46.

Легка О. В. Юридична техніка законодавчих та правозастосовних актів. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 101-107.

Панов М. І. Точність правових норм як необхідна умова якості правотворення. Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року)] / за ред. проф. В. В. Комарова та І. Д. Шутака. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. С. 12-14.

Бесєдіна Л. Л. Термінологія та визначення понять в нормативно-правових актах. Інформація і право. 2012. № 2 (5). С. 39-47.

Самбор М. А. Форми здійснення права на свободу мирних зібрань. Вісник ХНУВС – Bulletin of KhNUIA. 2019. № 2 (85). С. 31-43.

Трихліб К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: набли-ження загальноправової термінології: автореф. дис… канд. юрид. наук за спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Харків, 2014. 19 с.

Шкута О. Г. Репрезентація структурно-семантичних характеристик англомовних юридичних термінів українською мовою (на матеріалі офіційних текстів міжнародно-правових документів. Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Том 20. № 2. 2017. С. 147-155.

Самбор М. А. Право на свободу мирних зібрань в Україні: еволюція консти-туційних норм протягом століття. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 1 (85). С. 62-74.

Каленюк О. М. Розвиток української правничої термінології на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століння: дис… канд.. юрид. наук по спец. 12.00.01. теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. К., 2015. 237 с.

Бахвалов С. В. Законодательная технология (некоторые проблемы теории и методологии): автореф. дис… канд. юрид. наук. по спец. 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. Нижний Новгород, 2006. 28 с.

Подорожна Т. С. Законотворчі помилки як чинник дестабілізації правового по-рядку. Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня – 1 жо-втня 2015 року)] / за ред. проф. В. В.Комарова та І. Д. Шутака. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. С. 53-56.

Кочан І. М. Юридична термінологія крізь призму лінгвістики. Науковий вісник гуманітраного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 32. Том 3. С. 57-61.

Яцишин Н. П. Юридична термінологія як об’єкт мовознавчих досліджень. Нау-ковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2011. № 6 (ч. 2). С. 219-222. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2327/1/Yasyshyn.pdf (дата звернення: 10.01.2020).


Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Самбор, М. А. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ФОРМУЛЮВАННІ ПОНЯТТЯ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 33-44. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.33-44
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА