ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

  • А. Я. Палюх докторант кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9856-9147
Ключові слова: фізична культура, спорт, спортивні правовідносини, держава, нормативно-правове регулювання, законодавство, органи державної влади

Анотація

У статті здійснено ґрунтовний аналіз правового статусу суб’єктів державно-правового регулювання сфери фізичної культури і спорту в Україні. Розкрито його теоретичні особливості, зокрема різноманітні концептуальні підходи до визначення природи й поняття правового статусу суб’єктів права, правовідносин тощо. Приділено увагу різновидам такого статусу, зокрема конституційно-правовому статусу суб’єктів державно-правового регулювання сфери фізичної культури і спорту. На основі ви-вчення складових елементів, а також результатів його реалізації виявлено певні проб-леми в даній сфері, окреслено напрями й шляхи удосконалення такого статусу, від-повідних нормативно-правових засад і практики реалізації.

Посилання

Камінська Н. В., Горун О. В., Фатхутдінова О. В. Теорія держави та права : навч. посіб. К.: КНТ, 2011. 216 с.

Загальна теорія держави та права: підручник для студентів юридичних спеці-альностей вищих навчальних закладів / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2002. 432 с.

Тарахонич Т. Правовий статус. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. Т. І. С. 764.

Теорія держави і права: Академічний курс / за ред. В. О. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2008.

Нестерович В. Ф. Основні підходи до визначення поняття «лобіювання». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2010. № 1. С. 50-58.

Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус». Ча-сопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 95–98.

Бакумов О. С. Юридична відповідальність як елемент правового статусу дер-жави: теоретико-правові аспекти. Актуальні проблеми держави і права 2019, вип. 83. Одеса. С. 3-13. DOI https://doi.org/10.32837/apdp.v0i83.112

Козюбра М. І., Погребняк С. П., Цельєв О. В., Матвєєва Ю. І. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. проф. Козюбри М. І. Київ: Ваіте, 2016. 392 с.

Богданова Н. А. Категория статуса в конституционном праве. Вестник Москов-ского университета. Серия 11. Право. 1998. № 3. С. 3–20.

Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 14. Ст. 80. URL: http://zakon1.rada.gov.ua

Тіхонова М. А. Суб’єкти правовідносин, що складаються у сфері фізичної куль-тури і спорту. Правовий часопис Донбасу. 2017. № 2 (60). С. 49 – 55.

Сердюков А. В. Спортивное право как комплексная отрасль законодательства: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2010. 26 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Апаров А. М. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Правознавство. 2017. Том 22, № 1(30). С. 6 – 19.

Алексеев С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: учебник для вузов. Москва, 2013. 517 с.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України, редакція від 20.03.2020. Відомості Верховної Ради України. 2010, № 14-15, № 16-17, ст. 133. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17

Нестерович В. Роль друкованих парламентських видань у забезпеченні діа-логової комунікації між парламентами та громадськістю. Віче. 2015. № 13. С. 34-38.

Палюх А. Я. Система нормативно-правового регулювання фізичної культури і спорту в Україні. Європейські перспективи. 2019. № 2. С. 19-25.

Палюх А. Я. Повноваження центральних органів влади у сфері фізичної куль-тури і спорту в Україні. Верховенство права. 2019. № 2.

Каmіnska N. V., Nazarko Y. V., Implementation of the right to health care in the countries of the European Union. Wiadomości Lekarskie. TOM LXXII, 2019, No 7, P. 1337-1342.

Мельниченко О. А. Державне регулювання розвитку фізичної культури та спорту: аналіз проведених досліджень і виокремлення перспективних напрямів Ак-туальні проблеми державного управління 2016, №1(49). C. 32-36

Ніколаєв О. А. Роль держави у розвитку фізичної культури і спорту. Вісн. наук. праць ЧДУ ім. П. Могили. 2012. Вип. 182. Т. 194. С. 55-59.

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація»: Указ Пре-зидента України № 42/2016 URL: http://zakon1.rada.gov.ua

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1.03.2017 р. № 115. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-п.

Палюх А. Я. Системний підхід у правовому регулюванні фізкультурно-спор-тивної сфери. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 2. С. 92-99.


Переглядів анотації: 79
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Палюх, А. Я. (2020). ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 23-33. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.23-33
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА