Зміст механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації професійної підготовки кадрів органів публічної адміністрації України

  • П. В. Євдокимов здобувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна)
Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративно-правове забезпечення, кадри, механізм, органи публічної адміністрації, підготовка кадрів, публічна адміністрація, публічне управління

Анотація

Стаття присвячена аналізу змісту механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації підготовки кадрів органів публічної адміністрації України. У ній розкрито поняття «механізм адміністративно-правового забезпечення» на основі його порівняння із більш традиційною категорією «механізм державного управління» шляхом з'ясування особливостей їх застосування в науці адміністративного права. Виокремлено коло суб'єктів адміністративно-правового забезпечення реалізації підготовки кадрів органів публічної адміністрації України з урахуванням специфіки цієї діяльності та можливості залучення до таких процесів суб’єктів недержавного сектору. Визначено роль та способи адміністративно-правового забезпечення реалізації підготовки кадрів органів публічної адміністрації України. Розглянуто процес формування в Україні публічно-правового інституту кадрів органів публічної адміністрації.

Посилання

Олуйко В. М., Примуш Р. Б. Професійний розвиток особистості службовців у процесі кар’єрного зростання. Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. 2017. № 1 (61). С. 356-374.

Артеменко Н. Ф., Гончарук Н. Т. Управління професіоналізацією кадрів державної служби України: форми, методи, технології. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ. 2012. 181 с.

Іваха В. О. Адміністративно-правове регулювання державної кадрової політики України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Львів. 2012. 20 с.

Грищук А. Б. Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимір : монографія. Львів: 2018. 232 с.

Нестерович В. Ф. Конституційно-правова модернізація органів державної влади у рамках утвердження демократії участі в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. № 1. С. 67-76.

Кагановська Т. Є. Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення державного управління в Україні: дис. д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ. 2012. 424 с.

Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія, роль та місце Національної академії державного управління при Президентові України: наук. доп. / авт. кол.: Ю. В. Ковбасюк, А. І. Семенченко, Ю. П. Сурмін та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. Київ : НАДУ. 2015. 160 с.

Нестерович В. Ф. Законодавче регулювання участі громадськості у формуванні органів державної влади в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2017. № 3. С. 11-18.

Горбатенко В. Конституційні засади проведення адміністративної реформи в Україні та удосконалення системи органів виконавчої влади. Офіційний вебсайт Міністерства юстиції України. 2015 URL. : http://www.old.minjust.gov.ua/41.

Службове право України: словник термінів / за заг. ред.. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 340 с.

Нестерович В. Ф. Роль громадськості у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. № 3. С. 5-13.

Тищенко О. П., Королюк Т. О. Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби. Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. 2017. №1 (61). С. 343-353.

Пірен М. І. Державна кадрова політика : шляхи елітизації. Київ: Талком, 2014. 251 с.

Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення: монографія / О. В. Скрипнюк, В. Л. Федоренко, Ю. Г. Барабаш, Я. О. Берназюк та ін.; за ред. О. В. Скрипнюка і В. Л. Федоренка. К.: НАДУ, 2011. 344 с.


Переглядів анотації: 190
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Євдокимов, П. В. (2019). Зміст механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації професійної підготовки кадрів органів публічної адміністрації України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(88), 166-175. https://doi.org/10.33766/2524-0323.88.166-175
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ