Автоматизована система для дослідження законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння «In Context»

  • М. В. Карчевський доктор юридичних наук, професор, т. в. о. ректора Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2693-3592
  • О. В. Одинцова кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3864-228X
Ключові слова: суспільна небезпека, законодавча оцінка суспільної небезпечності діяння, індекс контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності, автоматизована система «Іn Сontext», інтенсивність санкцій кримінально-правових заборон, удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність

Анотація

У статті окреслено основні завдання, які можуть ефективно вирішуватися за допомогою автоматизованої системи для дослідження законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння «Іn Сontext»; продемонстровано евристичні можливості системи для виявлення та візуалізації основних тенденцій розвитку кримінального законодавства, для аналізу співвідношення суворості санкцій за посягання на однорідні об’єкти; обґрунтовується перспективність її використання для системного удосконалення кримінального законодавства.

Посилання

Дорош Л. В. Теоретико-прикладні проблеми якості кримінального законодавства України // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2009. Вип. 18. С. 15–44.

Швець В. Д., Грицак В. М., Василькевич Я. І. та ін. Законодавча реалізація кримінально-правової політики: аналіз законопроектної діяльності Верховної Ради України V скликання з питань кримінального права; [вступне слово проф. Мельника М. І.]. Київ: Атіка, 2008. 244 с.

Пономаренко Ю. А. Щодо структури вчення про пеналізацію злочинів // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (Харків, 15 травня 2008 р.) / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2008. С. 39–40.

Хавронюк М. І. Кримінальне покарання: що змінилося за останні п’ять тисяч років? // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнар. симпозіуму (Львів, 21 - 22 вересня 2012 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. С. 227–233.

Азаров Д. С., Калуп А. В. Кваліфікуючі ознаки складів злочинів: вибрані риторичні питання // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20 - 21 травня 2011 р.) / редкол.: Г. Є. Болдарь, А. О. Данілевський, О. О. Дудоров та ін.; МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. С. 6–11.

Плетнева Д. А. О реализации принципа индивидуализации ответственности при построении санкций квалифицирующих составов // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. конф. (Суми, 15 - 16 травня 2010 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми : ФОП Ляпощенко Л. Г., 2010. С. 241–244.

Карчевский Н. В. Метод контекстной законодательной оценки общественной опасности деяния и возможности его применения // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (Харків, 9-10 жовт. 2014 р.) / редкол.: В.Я . Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2014. С. 115–121.

Карчевський М. В. Дослідження змін у законодавстві про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності методом контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2013. № 2. С. 99–111.

Козлов А. П. Механизм построения уголовно-правовых санкций: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 1991. 38 c.

Філей Ю. В. Кримінально-правові санкції та їх застосування за злочини проти власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2006. 18 с.

Тацій В. Я. Десять років Кримінальному кодексу України: здобутки і проблеми застосування. Право України. 2011. № 9. С. 5–19.

Борисов В. І. Основні напрямки розвитку Особливої частини законодавства України про кримінальну відповідальність // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 13 - 14 жовтня 2011 р.) / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2011. С. 280–283.


Переглядів анотації: 114
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Карчевський, М. В., & Одинцова, О. В. (2019). Автоматизована система для дослідження законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння «In Context». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(88), 92-101. https://doi.org/10.33766/2524-0323.88.92-101
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА