Основні напрями діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів на стадії протидії виникненню та розповсюдженню політичного екстремізму в Україні

  • А.М. Ханькевич кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, політичний екстремізм, тероризм, інформаційне забезпечення, профілактика злочинності, попередження злочинності

Анотація

Автор досліджує проблему вироблення стратегії протидії проявам політичного екстремізму силами оперативних підрозділів правоохоронних органів України.

Посилання

Конституція України [Електронний ресурс] : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. – Назва з екрану.

Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : Закон України // Верховна Рада України; Закон від 19.06.2003 № 964-IV. – Режимдоступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15. – Назва з екрану.

Паламарчук М. О. Протидія екстремізму в Україні: напрями оптимізації правового забезпечення / М. О. Паламарчук // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 3 (24). – С. 102–106.

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) [Електронний ресурс] : Конвенція. – Режим доступу : http://nac.gov.ru/content/3894.html. – Назва з екрану.

Основи боротьби з тероризмом: навч. пос./ [І. Р. Шинкаренко, А. М. Ханькевич, Д Й. Никифорчук та ін.] ; за ред. В. М. Комарницького ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 372 с.

Філь П. Що таке екстремізм? [Електронний ресурс] / Павло Філь. – Режим доступу: http://kmoun.info/news/view/138.html. – Назва з екрану.

Колюх В. В. Екстремізм як прояв політичної нестабільності в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Колюх // Вісник Київського Національного університету імені Тарасa Шевченка. – Режим доступу:

http://papers.univ.kiev.ua/filosofija_politologija/articles/Extremism_as_a_manifestation_of_political_instability_in_Ukraine_19789.pdf. – Назва з екрану.

Фельдман О. Потенціал екстремізму в Україні: менше знаєш – краще спиш?! [Електронний ресурс] / О. Фельдман. – Режим доступу : http://www.unian.ua/common/463191-potentsial-ekstremizmu-vukrajinimenshe-znaesh-krasche-spish.html. – Назва з екрану.

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Макс Вебер ; [пер. з нім. О. Погорілий]. – К. : Основи, 1998. – 534 с.

Петренко Б. Виникнення політичного екстремізму: проблема визначення причин [Електронний ресурс] / Богдан Петренко. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26847/18-Petrenko.pdf?sequence=1. – Назва з екрану.

Про боротьбу з тероризмом : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 25. - Ст. 180.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України // Верховна Рада України ; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Назва з екрану.

Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] : Закон України // Верховна Рада України; Закон від 18.02.1992 № 2135-XII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. – Назва з екрану.

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України // Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/. – Назва з екрану.


Переглядів анотації: 4
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Ханькевич, А. (2014). Основні напрями діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів на стадії протидії виникненню та розповсюдженню політичного екстремізму в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 252-262. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/855
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ