Матеріальні та формальні підстави здійснення оперативно-розшукових заходів та проблеми їх нормативного визначення

  • М.Г. Рижов здобувач кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, оперативно-розшукові заходи, матеріальні та формальні підстави, оперативний пошук, ухвала слідчого судді, система оперативно-розшукових заходів

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи до визначення підстав здійснення оперативно - розшукових заходів, проаналізовано існуючі норми законодавства та стан відомчої нормативної бази у цій сфері, визначено правові проблеми формування підстав здійснення оперативно-розшукових заходів, запропоновано напрями вдосконалення правового регулювання використання оперативно-розшукових заходів та визначено зміст матеріальної та формальної підстав залежно від виду заходів.

Посилання

Орлов Ю. Ю. Класифікація методів оперативно-розшукової діяльності / Ю. Ю. Орлов, В. В. Матвійчук // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. - № 3. – С. 39– 55.

Система методів ОРД : [монографія] / Під. заг. ред. Долженков О.Ф., Ортинський В.Л., Шинкаренко І.Р. – О. : ОЮІ ХНУВС, 2007. – 362с.

Сервецький І. В. Теорія оперативно-розшукових заходів : [монографія] / І. В. Сервецький, Г. О. Якименко. – К., 2006. – 226 с.

Варава В. В. Концепт інституту негласних слідчих дій у контексті нового кримінального процесуального законодавства України / В. В. Варава/ Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 21 верес. 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

Водько М. П. Гармонізація кримінально-процесуальних і оперативнорозшукових правових норм у проекті нового КПК України / М. П. Водько // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 1. – С. 197–201.

Глушков В. О. Актуалізація проблеми вдосконалення законодавства України про оперативно-розшукову діяльність / В. О. Глушков // Вісник Вищої ради юстиції. - 2011. – № 2 (6). – С. 42-50.

Мовчан А. В. Співвідношення термінів ,,оперативно-розшукові заходи” та ,,негласні слідчі (розшукові) дії” / А. В. Мовчан// Оперативнорозшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 21 верес. 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінальнопроцесуальним законодавством України / Євген Скулиш // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 15–23.

Негласні слідчі (розшукові) дії курс лекцій / За загальною редакцією професора Д. Й. Никифорчука. – К. : НАВСУ, 2012. – 86 с.

Погорецький М. А. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у доказуванні / М. А. Погорецький // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання досудового розслідування слідчими органів внутрішніх справ:проблеми теорії та практики”: Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 року). –К. : Хай-Тек Прес, 2013. – С. 186–192.

Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) /М. Шумило // Право України. – 2012. – № 3–4. – С. 452–462.

Шинкаренко І. Р. Теоретико правові проблеми формування сучасної системи оперативно–розшукових заходів/ І. Р. Шинкаренко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2011. – Спеціальний випуск (№57). – С. 12–20.

Орлов Ю. Ю. Застосування оперативної техніки в оперативнорозшуковій діяльності міліції (теоретичні, правові та організаційно-тактичні проблеми) : автореф. дис. ... д. ю. н. : 21.07.04 / Ю. Ю. Орлов. – КНУВС. – К., 2008. – 34 с.

Хараберюш І. Ф. Використання спеціальної техніки щодо протидії злочинності в Україні: концептуальні підходи та праксеологічне вирішення проблеми: автореф. дис. ... д. ю. н. : 12.00.09 / І. Ф. Хараберюш. – НАСБУ. – К., 2012. – 34 с.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012} (ч.12)/Верховна Рада України; Закон від 13.04.2012 № 4652-VI – режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4652-17/page.

Рижов М. Г. Проблеми класифікації оперативно-розшукових заходів: теоретично – правовий аналіз /М. Г. Рижов/ Опративно-розшукова діяльність ОВС: проблеми теорії та практики: Матер. наук. – практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 16 листопада 2011 р.) – Дніпропетровськ: Днпроп. держ. унів. внутр. справ. – 2011. – С. 44-48.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. №4651-VІ // Голос України. – 2012. – № 90-91.2.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науковопрактичний коментар : у 2 т. – Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.


Переглядів анотації: 4
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Рижов, М. (2014). Матеріальні та формальні підстави здійснення оперативно-розшукових заходів та проблеми їх нормативного визначення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 244-252. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/854
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ