Правове положення об'єднань підприємств та їх учасників: розвиток нормативних положень глави 12 Господарського кодексу України у світлі євроінтеграції

  • Б.В. Деревянко доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільноправових дисциплін та банківського права Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України“
Ключові слова: Акціонерний закон ФРН, господарське законодавство, Господарський кодекс України, відповідальність, холдингова компанія, концерн, об'єднання підприємств, суб'єкт господарювання

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз положень Акціонерного закону ФРН і положень українського господарського законодавства, зокрема глави 12 Господарського кодексу України. Запропоновано доповнити названу главу нормами про відповідальність холдингової компанії, концерну, інших об'єднань підприємств та їх керівників перед іншими суб'єктами господарювання та учасниками господарських відносин.

Посилання

Топалова Л. Д. Правовой режим коммерческой тайны: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Топалова Людмила Дмитриевна. – Донецк, 2006. – 213 с.

Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436–IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

Деревянко Б. В. Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Деревянко Богдан Володимирович. – Донецьк, 2004. – 227 с.

Деревянко Б. В. Державне регулювання функціонування промисловофінансових груп у сфері підприємницької діяльності : [монографія] / Деревянко Б. В., Грудницька С. М. ; [За ред. М. К. Галянтича]. – К. : Науководослідний інститут приватного права і підприємництва, 2005. – 176 с.

Деревянко Б. Щодо необхідності створення промислово-фінансових груп (економіко-правові аспекти) / Б. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 20–23. 6. Про холдингові компанії в Україні : Закон України від 15 березня 2006 року № 3528-ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 34. – Ст. 291.

Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах = Deutsches Handelsgesetzbuch, Aktiengesetz, GmbHGesetz, Genossenschaftsgesetz : пер. с нем. / [сост. В. Бергманн; пер. c нем. : Е. А. Дубовицкая ; науч. ред. : Т. Ф. Яковлева]. – 2-е изд., перераб. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 632 с.

Хозяйственный кодекс Украины : Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А. Г. Бобковой. – Х. : ФЛ-П Вапнячук НН, 2008. – 1296 с.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Деревянко, Б. (2014). Правове положення об’єднань підприємств та їх учасників: розвиток нормативних положень глави 12 Господарського кодексу України у світлі євроінтеграції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 194-202. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/842
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА