Сутнісні характеристики державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

  • Г.В. Терела кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі“
Ключові слова: нагляд, контроль, контрольно-наглядова діяльність, контрольно-наглядові органи

Анотація

У статті на основі проведеного аналізу існуючих у науковій літературі поглядів уточнені основні складові сутнісно-змістовної характеристики понять “нагляд” і “контроль” за додержанням законодавства про працю як структурних елементів системи державного управління. Визначено спільні та відмінні риси нагляду і контролю.

Посилання

Тарасов А. М. Государственный контроль: сущность, содержание, современное состояние / А. М. Тарасов // Журнал российского права. – 2002. – № 1. – С. 26–36.

Баклан О. Поняття та зміст контрольно-наглядової діяльності / О. Баклан // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004 – № 10. – С.41–46.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – В 4 т. – Спб., 1863–1866 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vidahl.agava.ru/.

Етимологічний словник української мови: в 7 т. Т. 2 Д-Копці / редкол. О. С. Мельничук (голова ред.) та ін. – К. : Наук. думка, 1985. – 572 с.

Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под. ред. Д.Н. Ушакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dict.t-mm.ru/ushakov/.

Словник української мови: в 11 т. – К. : Наукова думка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/.

Баранов М. Л. Соотношение понятий “государственный контроль” и “государственный надзор”: теория и практика вопроса / М.Л. Баранов // Право и жизнь. – 2011. – №157 (7); 158 (8) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.law-n-life.ru/arch/157-158/157-158-8.doc.

Чиркин В. Е. Контрольная власть / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 1993. – № 4. – С. 10–18.

Баранов М. Л. Вказана праця.

Коняхин Л. Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 200 с.

Беляев В. П. Сущность контроля и надзора, их сходство и различие / В. П. Беляев // Государство и право. – 2006. – № 7. – С.31–42.

Беляев В. П. Вказана праця.

Собакарь А. О. Співвідношення контролю та нагляду як функцій публічного управління / А. О. Собакарь // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – 2010. – №2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pppd/2010_2/10Cobak.pdf.

Баклан О. Вказана праця.

Заїка М. Співвідношення контролю та нагляду в теорії управління / М. М. Заїка // Південноукраїнський правничий часопис. –2006. –№4. –С. 167–170.

Государственное управление: основы теории и организации: Учебник / Под ред. В. А. Козбаненко. – М.: Статус, 2000. – 912 с.

Андрійко О. Ф. Державний контроль і тенденції його розвитку в умовах ринкових відносин / О. Ф. Андрійко // Правова держава. – 1993. – Вип. 4. – С.49–53.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 2002. – Т. 4: Н-П – 720 с.

Попович Є. М. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства: автореф. дис. … канд юрид. наук: 12.00.05 / Є. М. Попович. – Харків, 2003. – 35 с.

Битяк Ю. П. Административное право Украины (Общая часть) : [учебное пособие] / Битяк Ю. П., Зуй В. В. – Х. : ООО “Одиссей”, 1999. – 224 с.

Подгорна Г. Органи нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства: чи потрібне вдосконалення існуючої системи? / Г. Подгорна // Вісник прокуратури. – 2006. – № 12 (66). – С. 91-98.

Словарь по трудовому праву / Отв. ред. проф. Ю. П. Орловский. – М. : Бек, 1998. – 575 с.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877-V // Офіційний вісник України. – 2007. – № 44. – Ст. 1771.

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. №294-Ф3 [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/12/30/prava-kontrol-dok.html.

Ковенція МОП № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі [ратифіковано Законом України № 1985-IV від 8 вересня 2004 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 24. – С. 1058.

Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України: затв. Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 400/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10. – Ст. 553.

Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України: затв. Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 408/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10. – Ст. 561.

Заїка М. Вказана праця.

Беляев В. П. Вказана праця.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Терела, Г. (2014). Сутнісні характеристики державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 185-193. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/840
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ