Спільність об'єкта злочину в асоціаціях кримінально-правових норм про різні склади одного злочину

  • Г.З. Яремко кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: асоціація норм; злочин; склад злочину; об'єкт злочину

Анотація

Досліджується особливості об'єкта посягання в нормах про різні склади одного злочину. Виділено випадки, коли повна чи часткова спільність безпосереднього об'єкта посягання (поряд з іншими спільними ознаками) у складах злочинів дає підстави розглядати їх видами одного злочину.

Посилання

Алексеев С. С. Общая теория права: в 2-х томах / Сергей Сергеевич Алексеев. – Том ІІ. – М. :Юрид. лит., 1982. – 360 с.

Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений) / Владимир Кузьмич Глистин. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1979. – 128 с.

Гринберг М. С. Преступления против общественной безопасности : [учебное пособие] / Михаил Семенович Гринберг. – Свердловск : Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Свердловский юридический институт, 1974. – 177 с.

Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація : [монографія] / Ірина Олександрівна Зінченко, Врлодимир Ілліч Тютюгін. – Харків : Видавництво “ФІНН”, 2010. – 256 с.

Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за редакцією О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – Т. 1. – Луганськ : видавництво “Елтон 2”, 2012. – 780 с.

Кругликов Л. Л. Еще раз о делении объектов преступлений по вертикали / Л. Л. Кругликов // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: материалы VI Российского конгресса уголовного права (26–27 мая 2011 года). – М. : Проспект, 2011. – С. 106–109.

Кругликов Л. Л. Преступление как основание дифференциации ответственности / Л. Л. Кругликов // Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке: материалы Шестой Международной научно-практической конференции 29–30 января 2009 г. – М. : Проспект, 2009. – С. 44–48.

Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве (Вопросы теории) / Лев Леонидович Кругликов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1985. – 164 с.

Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности / Нинель Федоровна Кузнецова. – М. : Государственное издательство юридической литературы, 1958. – 220 с.

Малков В. П. Совокупность преступлений (вопросы квалификации и назначения наказания) / Виктор Павлович Малков. – Казань : Издательство Казанского университета, 1974. – 308 с.

Навроцкий В. А. Общие, специальные и казуистические уголовноправовые нормы / В. А. Навроцкий // Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке: материалы Шестой Международной научно-практической конференции 29–30 января 2009 г. – М. : Проспект, 2009. – С. 122-125.

Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навчальний посібник/ Вячеслав Олександрович Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: 9–те видання, перероблене і доповнене / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.

Панов Н. И. Непосредственный объект и его значение для квалификации преступлений / Н. И. Панов // Вибрані наукові праці з проблем правознавства; передм. В. П. Тихого. – К. : Ін Юре, 2010. – С. 282-292.

Панов Н.И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право” / Николай Иванович Панов. – Х., 1987. – 26 с. // Вибрані наукові праці з проблем правознавства; передм. В.П. Тихого. – К. : Ін Юре, 2010. – С. 413–446.

Панов Н. И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления: Учебное пособие / Николай Иванович Панов // Вибрані наукові праці з проблем правознавства; передм. В.П. Тихого. – К. :ІнЮре, 2010. – С. 548–550.

Стрижевська А. А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України : [монографія]/ Анжела Анатоліївна Стрижевська. –Одеса : Фенікс, 2011. – 248 с.

Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / Василий Яковлевич Таций. – Х. : Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения “Выща школа”, 1988. – 184 с.

Тимейко Г. В. Общее учение о объективной стороне преступления / Георгий Васильевич Тимейко. – Ростов : Издательство Ростовского университета, 1977. – 216 с.

Шевченко Є. В. Злочини з похідними наслідками в кримінальному праві: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Євген Валерійрвич Шевченко. – Х., 2001. – 184 с.

Яремко Г. З. Ядро асоціацій норм про різні склади одного злочину / Галина Зіновіївна Яремко // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – №1 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau.


Переглядів анотації: 7
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Яремко, Г. (2014). Спільність об’єкта злочину в асоціаціях кримінально-правових норм про різні склади одного злочину. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 168-176. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/836
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА