Виборчий омбудсман в Україні : перспективна новела для захисту виборчих прав

  • К. О. Павшук кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
Ключові слова: захист виборчих прав, спеціальний омбудсман, виборчий омбудсман, моніторинг, громадський контроль

Анотація

У статті обґрунтовано важливість інституту виборчого омбудсмана в Україні; визначено підхід іноземних держав до захисту прав людини аналогічними інститутами; проаналізовано пропозиції громадських організацій щодо його започаткування. На основі цього здійснено спробу з'ясувати місце виборчого омбудсмана в суспільстві й державі, визначити його правовий статус, права та обов’язки, критерії добору, основні напрями діяльності та впливу на виборчий процес, а також надано пропозиції щодо поліпшення запропонованої моделі моніторингу.

Посилання

Новий проект ЄС захищатиме виборчі права українців. 06 червня 2018. URL: https://np.pl.ua/2018/06/novyj-proekt-es-zahyschatyme-vyborchi-prava-ukrajintsiv/ (дата звернення: 25.07.2018).

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи / пер. С. Кальченко [та ін.] ; ред. Ю. Ключковський. Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ : Логос, 2009. 500 с.

Звіт. Розслідування злочинів, пов’язаних з виборчим процесом 2014 року. URL: https://www.oporaua.org/vybory/vybory-do-verkhovnoi-rady-2014/7993-zvit-rozsliduvannja-zlochyniv-povjazanyh-iz-vyborchym-procesom-2014-r/ (дата звернення: 25.07.2018).

Рада Європи. План дій для України 2015-2017. Документ ухвалений Комітетом Міністрів Ради Європи 21 січня 2015 року [CM/Del/Dec(2015)1217] URL: http://www.slg-coe.org.ua/coe-action-plan-for-ukraine-for-2015-2017/ (дата звернення: 25.07.2018).

Голяк Л. В. Становлення та розвиток інституту спеціалізованого омбудсмана. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. 2011. Вип. 1. С. 61-67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2011_1_11. (дата звернення: 25.07.2018).

Марцеляк О. В. Конституційно-правий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / наук. консультант О. Н. Ярмиш; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". Одеса, 2004. 36 с.

ОПОРА продовжує шукати омбудсменів та омбудсменок, які захищатимуть виборчі права громадян. 01 липня 2018 року. URL: https://www.oporaua.org/novyny/113-events/45386-opora-prodovzhuie-shukatyombudsmeniv-ta-ombudsmenok-iaki-zakhyshchatymut-vyborchi-prava-hromadian/ (дата звернення: 25.07.2018).

Проект Виборчого кодексу України // База даних «Законотворчість України» / ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671/ (дата звернення: 25.07.2018).

Берченко Г. В. Громадянське суспільство в Україні: конституційні аспекти : монографія. Харків : Юрайт, 2014. 204 с.


Переглядів анотації: 105
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2018-09-28
Як цитувати
Павшук, К. О. (2018). Виборчий омбудсман в Україні : перспективна новела для захисту виборчих прав. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(83), 43-51. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/78
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають