Визначення розміру штрафу за межами санкції статті 212 КК України

  • А.Г. Грицюк кандидат юридичних наук, старший слідчий Слідчого управління ГУМВС України в Луганській області
Ключові слова: ухилення від сплати податків, штраф за межами санкції, майнова шкода, фінансові санкції, причинний зв'язок

Анотація

У статті розглянуто проблему визначення розміру майнової шкоди з урахуванням положень ч. 2 ст. 53 КК України при визначенні покарання у вигляді штрафу за межами санкції ст. 212 КК України. Обґрунтовано, що в такій ситуації необхідно враховувати суму податків і зборів (обов'язкових платежів), що не надійшли до бюджетів чи державних цільових фондів унаслідок їх несплати, без урахування фінансових (штрафних) санкцій і пені.

Посилання

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на адресу Науково-консультативної ради від 18.09.2013 № 223–1461/0/4-13.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс]. –Режимдоступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.18.115&nobreak=1.

Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53 “Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1166-06.

Постанова Верховного Суду України від 25.04.2003 № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va003700-03.

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.

ДудоровО. О. Вибрані праці з кримінального права / О. О. Дудоров ; переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 952 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.25.76&nobreak=1.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 10 “Про судову практику у справах про злочини проти власності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0010700-09.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1989 № 3 “Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-89.

Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна” 25.09.1981 № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-81.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/116-96-п.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 “Про затвердження Методики оцінки майна” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-п.

Закон України від 06.06.1995 № 217/95-ВР “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/217/95-вр.

Постанова Верховної Ради України від 23.06.1995 № 243/95-ВР “Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243/95-вр.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Грицюк, А. (2014). Визначення розміру штрафу за межами санкції статті 212 КК України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 102-118. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/766
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА