Припинення громадянства особи внаслідок учинення злочину як захід кримінально-правового характеру de lege ferenda (у світлі закордонного досвіду)

  • В.О. Гацелюк кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Ключові слова: припинення громадянства, криміналізація, заходи кримінально-правового характеру

Анотація

Статтю присвячено аналізу перспектив запровадження інституту припинення громадянства особи внаслідок учинення нею злочину. Доводиться, що в запропонованому законопроектом реєстр № 1297 у вигляді припинення громадянства не повною мірою володіє рисами заходів кримінальноправового характеру, які передбачені чинним кримінальним законодавством. Зроблено висновок, що загроза застосування припинення громадянства може суттєво вплинути на результати криміналізації, проте запропонований крок підвищує ризик порушення міжнародно-правових зобов'язань у сфері прав людини

Посилання

Закон України “Про громадянство” від 18.01.2001 року №2235-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 13. – Ст. 65.

Забезпечення єдності судової практики в кримінальних справах у контексті подій 2013 – 2014 років в Україні. – К. : ВАІТЕ, 2014. – 196 с.

Берзін П. С. Застосування заходів кримінально-правового впливу щодо юридичних осіб: проблеми генезису нового інституту кримінального права та прогноз наслідків його реалізації / П. С. Берзін, В. О. Гацелюк // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 27–36.

Горбачова І. М. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. спец. : 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право” / Ірина Михайлівна Горбачова. – О., 2008. – 18 с.

Гацелюк В. О. Про міждисциплінарний характер дослідження впливу інституту спеціальної конфіскації на теорію криміналізації суспільно небезпечних діянь / В. О. Гацелюк // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2014. – С. 179–183.

Книженко О. О. Актуальні питання заходів кримінально-правового впливу / О. О. Книженко // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : мат. міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовтня 2012 р. – Х. : Право, 2012. – С. 243–246.

Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи: культурноантропологічний вимір : [монографія] / Олександр Васильович Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 504 с.

Куц В. М. Щодо перспективи запровадження в Україні кримінальної відповідальності юридичних осіб / В. М. Куц, Я. О. Триньова // Вісник Кримінологічної асоціації України : мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю заснування кафедри кримінального права та кримінології ХНУВС 12 травня 2012 р. “Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції” / МВС України ; ХНУВС, КАУ. – Х. : Золота миля, 2012. – Т. 1. – С. 34–37.

Палій М. В. Несанкціонований вид покарання в санкціях Кримінального кодексу України / М. В. Палій, Є. С. Назимко // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк, “Норд Комп'ютер”, 2009. – С. 74–75.

Пунигов А. С. Цели иных мер уголовно-правового характера / А. С. Пунигов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : мат. міжнар. наук.-прак. конф. 13–15 квітня 2007 р. : у 2 ч. – Л.: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2007. – Ч. 2. – С. 273–276.

Сотніченко В. С. Теоретичні моделі кримінальної відповідальності юридичних осіб та техніко-юридичні засоби їх запровадження / В. С. Сотніченко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. – Випуск 29. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 228–229.

Фріс П. Л. До питання про підстави застосування кримінальноправових заходів безпеки / П. Л. Фріс // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології : мат. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юрид. інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк, “Норд Комп'ютер”, 2009. – С. 32–36.

Шпіляревич В. В. Деякі питання дослідження напрямів протидії злочинності кримінально-правовими заходами безпеки / В. В. Шпіляревич // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 19–20 квітня 2012 р. / упоряд. : Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова ; МВС України, Луганський держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – С. 585–588.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення громадянства України осіб, котрі вчинили злочини проти основ національної безпеки України // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52759.

Закон України “Про приєднання України до Конвенції про скорочення безгромадянства” від 11.01.2013 р. № 22-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014 р. – № 10. – Ст. 100.

Письменський Є.О. Інститут судимості в кримінальному праві України : монографія ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка / Є.О. Письменський, Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2009. – 216 с.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.enacting-citizenship.eu/index.php/global/download/deliverables/WP4D3.pdf/.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://eudo-citizenship.eu/docs/policy_brief_loss.pdf.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.enactingcitizenship.eu/index.php/global/download/deliverables/WP4D4.pdf/.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ilpa.org.uk/data/resources/25900/14.03.00-l-2.pdf.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN06820.pdf.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/factsheet-clause60-03112014.pdf.

Електронний ресурс. –Режим доступу : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277578/Factsheet_15_Deprivation.pdf.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.enactingcitizenship.eu/index.php/global/download/deliverables/WP4D2b.pdf/.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/mr_03/cikk.php?id=1231.

Кубанцев С. П. Основные виды наказания в США : [Электронный ресурс] /С. П. Кубанцев. –Режимдоступа : http://www.lawmix.ru/comm/2462/.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.law.utoronto.ca/documents/conferences2/Constitutionalism09-Lavi.pdf

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.rae.ru/forum2012/319/3133.


Переглядів анотації: 7
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Гацелюк, В. (2014). Припинення громадянства особи внаслідок учинення злочину як захід кримінально-правового характеру de lege ferenda (у світлі закордонного досвіду). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 83-96. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/762
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА