Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першооснова конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні

  • О.С. Лотюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: громадянське суспільство, конституціоналізм, конституція, Конституція Пилипа Орлика 1710 р., конституційно-правові засади громадянського суспільства

Анотація

Стаття присвячена виявленню витоків утвердження громадянського суспільства в Україні та закріпленню його основ у перших вітчизняних конституційних актах і їх проектах. Аналізуються погляди українських мислителів XVII ст. – поч. XX ст. на сутність і зміст розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні. Обгрунтовується думка про те, що конституційні основи громадянського суспільства в Україні, яке отримало своє первинне втілення в козацьких громадах, уперше були унормовані в Конституції Пилипа Орлика 1710 р. Досліджуються погляди авторів цієї Конституції на козацькі ради, громадський контроль за діяльністю гетьмана та соціальний захист і збереження козацької громади. Визначається вплив положень Конституції Пилипа Орлика 1710 р. про козацькі громади на подальший розвиток конституційних основ громадянського суспільства в Україні.

Посилання

Аристотель. Политика / Аристотель ; Пер. с греч., предисл. и послесл. С. А. Жебелева ; Примеч. и комент. А. И. Доватура. – М. : Академический проект, 2015. – 318 с.

Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку : монограф. / [Ю. Г. Васильєв, В. Д. Воднік, О. В. Волянська та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2013. – 536.

Дмитриев Ю. А. Гражданское общество в России. Проблемы становления и развития : [учеб. пособие] / Ю. А. Дмитриев, А. Г. Кучерена. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. – 255 с.

Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : [учебн. пособие] / Т. В. Кашанина. М. : Высшее образование, 2008. – 358 с.

Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність (до 15- річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України) / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького ; упоряд. : І. О. Кресіна, О. В. Батанов; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с.

Конституція Української Гетьманської Держави ; передм. С. Головатий ; перекл. М. Трофимчук, О. Купрієвич, М. Дольницька. –Львів, К. : Право, 1997. –160 с.

Платон. Государство / Платон / Пер. с древнегреч. А. Н. Егунова. Вступ. стат. Е. Н. Трубецкого ; Коммент. В. Ф. Асмуса. – М. : Академический проект, 2015. – 398 с.

Погорілко В. Ф. Конституційне право України: [підруч.] / Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. ; За заг. ред. проф. В. Л. Федоренка. – 4-вид., перероб. і доопр. – К. : Ліра-К, 2012. – С. 576.

Пономарьов С. М. Механізм реалізації конституційного права на об'єднання в громадські організації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право / С. М. Пономарьов. – К., 2014. – 207 с.

Про Конституційну комісію : Указ Президента України від 3 березня 2015 р. № 119 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 19. – Ст. 514.

Федоренко В. Л. Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 року: 300 років досвіду українського конституціоналізму / В. Л. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 6–11.


Переглядів анотації: 8
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Лотюк, О. (2014). Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першооснова конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 30-37. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/753
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА