Підвищення ефективності судової системи в умовах політичної та економічної кризи в Україні

  • О.В. Бочковий кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з правових та організаційнотактичних проблем ОРД Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: суд, функції суду, правосуддя, судовий контроль, самоконтроль, апеляція, касація, ефективність, довіра

Анотація

У статті розглянуто сутність та ефективність контрольної діяльності суду в Україні, на підставі чого пропонується запровадити, як експеримент, перевірку прийнятих судових рішень іншими суддями, вибраних у автоматизованому режимі за умови відсутності будь-якої ідентифікуючої інформації з метою збільшення рівня довіри населення до суду.

Посилання

Альперт С. А. Кримінально-процесуальні функції: поняття, система, суб'єкти : конспект лекцій / С. А. Альперт. – Х., 1995. – 28 с.

Галузо В. Н. Судебный контроль за законностью и обоснованностью содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых на стадии предварительного расследования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : специальность 12.00.09 – Уголовный процесс ; Криминалистика; Судебная экспертиза / В. Н. Галузо. – М., 1995. –29 с.

Голубов А. Уровень доверия украинцев к государственным и политическим институтам упал до исторического минимума // Кореспондент, 27 червня 2013. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу:

http://korrespondent.net/ukraine/politics/1575160-korrespondent-padayushchaya-bashnya-uroven-doveriya-kgosinstitutam-ukrainy-opustilsya-do-kriticheskoj-otme.

Гузела М. Контроль за законністю дій і рішень органів досудового розслідування як самостійна функція суду / М. Гузела // Вісник львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 447.

Гуськова А. П. К вопросу о судебной защите прав и свобод человека, гражданина в российском уголовном судопроизводстве / А. П. Гуськова // Российский судья. – 2005. – №6. – С. 14.

Закон України “Про відновлення довіри до судової влади в Україні”. – Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 23, ст. 870 // Назва з екрану. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1188-18.

Кастанеда К. Колесо времени / Карлос Кастанеда ; [перев.с англ.]. – К. : “София”, Ltd., 1999. – 288 с.

Кашепов В.П. Институт судебной защиты прав и свобод граждан и средства ее реализации // Государство и право. – 1998. – № 2. – С. 70.

Ковтун Н. Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России / Н. Н. Ковтун. – Н.Новгород : Нижегород. правовая акад., 2002. – 332 с.

Конституція України : прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. – Х. : Ранок, 2014. – 65 с.

Кримінальний процес України / За ред. Ю. М. Грошевого, В. М. Хотенця. – Х. : “Право”,2000. – 480 с.

Кузнецова О. Е. Конституционно-правовые основы судебного контроля судов общей юрисдикции / О. Е. Кузнецова // Российский судья. – 2004. –№5. – С. 5.

Куйбіда Р. Ключові виклики у сфері правосуддя в Україні “Україна: Стратегія Реформ” / Куйбіда Роман // Назва з екрану. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/publichna-administratsiia/administratyvna-reforma/1737-ukraina-stratehiia-reform.html.

Лазарева В. А. Судебная власть и уголовное судопроизводство / Л. М. Лобойко // Государство и право. – 2001. - № 5. – С. 51.

Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: курс лекцій : [навч. посібник] / Л. М. Лобойко. – К., 2005. – 456 с.

Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. – http://kalinovskyk.narod.rU/b/avtoref/muratova.htm.

Олійник А. Р. Рівень довіри до суду в Україні // Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція "Стратегія і тактика правових реформ: виклики сучасності" (5 березня 2013 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?catid=65:6-0313&id=481:050313-04&Itemid=80&lang=ru&option=com_content&view=article.

Рівень довіри до українських судів наближається до абсолютного мінімуму // Кореспондент, 12 жовтня 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1405614-korrespondentriven-doviri-do-ukrayinskih-sudiv-nablizhaetsya-do-absolyutnogo-minimumu.

Розовский Б. Г. Народный следователь и народный суд: из прошлого в будущее / Б. Розовский // Юридичний вісник України. – 2014. – №27 (5–11 липня). – С. 12–13.

Стефанюк В. Судова влада як основна гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні / В. Стефанюк // Право України. – 2001. – № 1. – С. 16.

Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / М. С. Строгович. – М., 1968. – Т. 1. – 470 с.

Судебная власть / Под ред. И. Л. Петрухина. – М., 2003. – 720 с.

Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України : [підручник]/ В. М. Тертичник. – [4- те вид., доп. і переробл]. – К., 2003. – 1120 с.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінальнопроцесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : А.С.К., 2002. – 1056 с.

Туманянц А. Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства / А. Р. Туманянц. – X. : Основа, 2000. – 108 с.

Уголовно-процессуальный кодекс Украины: науч.-практ. коммент / под общ. ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. – X. : Одиссей, 2003. – 960 с.

Чепурнова Н. М. Судебный контроль в Российской Федерации: проблемы методологии теории и государственно-правовой практики / Н. М. Чепурнова. – Ростов н/Д, 1999. – 224 с.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2014-11-14
Як цитувати
Бочковий, О. (2014). Підвищення ефективності судової системи в умовах політичної та економічної кризи в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 5-13. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/748
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА