Алгоритмізація проведення оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції

  • М. В. Стащак кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: алгоритмізація, протидія, організація, оперативний пошук, кримінальна поліція

Анотація

Відповідно до реалій практики й законодавства, а також на підставі аналізу думок науковців і практичних працівників щодо найбільш доцільних елементів організації проведення оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції, розроблено алгоритм означеного процесу, зокрема: 1) аналіз оперативної обстановки на території, лінії чи об’єкті оперативного обслуговування; 2) визначення інформаційних потреб оперативного підрозділу; 3) збір, аналіз та вивчення інформації про об’єкти, які становлять оперативний інтерес; 4) визначення та оцінка реальних оперативних можливостей підрозділу кримінальної поліції; 5) науково обґрунтоване планування оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації; 6) здійснення оперативного пошуку первинної оперативнорозшукової інформації; 7) перевірка отриманої під час оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації; 8) аналіз та оцінка ефективності оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації на певній території, лінії чи об’єкті оперативного обслуговування, що супроводжується прийняттям відповідних рішень та вжиттям необхідних заходів.

Посилання

Долженков О. Ф. Теоретичні проблеми становлення політики протидії створенню інфраструктури злочинного світу засобами оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 21.07.04 «Оперативно-розшукова діяльність» / О. Ф. Долженков. – К., 2002. – 31 с.

Предупреждение и раскрытие преступлений аппаратами БХСС : учебник / Г.К. Синилов, Г. Л. Борисов, Б. С. Болотский и др. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1987. –184 с.

Предупреждение и раскрытие преступлений аппаратами БХСС: учебное пособие / [Бирюков Е.А., Блинов Ю.С., Бобров В.Г. и др.]. – Горький: ГВШ МВД СССР, 1987. – 248 с.

Богданов Б.Е. Основы организации оперативного обслуживания аппаратами БХСС объектов и отраслей народного хазяйства : учебное пособие / Б.Е. Богданов. – М.: Академия МВД СССР, 1979. – 173 с.

Атмажитов В.М. Реализация первичных сведений (материалы к лекции для слушателей и курсантов учебных заведений МВД СССР): лекция / В.М. Атмажитов, М.А. Громов. – М.: МВД СССР, 1984. – 32 с.

Гуров А. И. Предупреждение и раскрытие карманных краж : учебное пособие / А. И. Гуров. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1985. – 96 с.

Захаров В.П. Особливості пошукової діяльності апаратів ДСБЕЗ з виявлення осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес / В.П. Захаров // Додаток № 1 до вісника Львівського ІВС при НАВСУ . – 2003. – № 3. – С. 67-72.

Захарова О.В. Виявлення фактів економічних злочинів та інформаційне забезпечення процесу документування / О.В. Захарова І.І. Сидорук // Південноукр. правничий часопис. – 2006. – № 3 (т ). – С. 116-123.

Сидорук І. І. Організаційно-правові й тактичні основи документування економічних злочинів, учинених організованими злочинними формуваннями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 21.07.04 «Оперативно-розшукова діяльність» / І.І. Сидорук. – Львів, 2007. – 16 с.

Василинчук В.І. Організація пошукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України з протидії економічній злочинності / В.І. Василинчук, В.В. Коряк, Г.В. Сальков // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – 2010. – № 183. – С. 5-11.

Демедюк Т. С. Організація й тактика документування хабарництва, учиненого суддями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Т. С. Демедюк. – К., 2011. – 16 с.

Ніщета І. М. Правові та організаційно-тактичні основи діяльності оперативних підрозділів ДСБЕЗ з протидії злочинам, пов’язаним з порушенням бюджетного законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. Наук : спец. 21.07.04 «Оперативно-розшукова діяльність» / І. М. Ніщета. – Львів, 2008. – 20 с.

Гордієнко В.О. Протидія підрозділами карного розшуку злочинам проти власності, що вчиняються радикально налаштованими особами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гордієнко Вячеслав Олександрович. – Х., 2016. – 236 с.

Поїзд В. П. Оперативний пошук ознак податкових злочинів, що вчинюються з використанням високих інформаційних технологій (за матеріалами діяльності податкової міліції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / В. П. Поїзд. – Х., 2014. – 20 с.

Руденко О.О. Правові та організаційно-тактичні основи протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконній господарській діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 21.07.04 «Оперативнорозшукова діяльність» / О.О. Руденко. – Київ, 2009. – 18 с.

Користін О.Є. Виявлення оперативними підрозділами ОВС України легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О.Є. Користін // Науковий вісник КНУВС. – 2008. – № 3. – Ч. 2. – С. 44-49.

Оперативно-розшукове документування: навч. посібник / Б.В. Щур, Л. Ф. Гула, В. П. Захаров, О. В. Кондратюк, А. М. Кравченко. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 180 с.

Оперативно-розшукова діяльність (особлива частина): навч. посібник / за заг. ред. Б.В. Щура. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 436 с.

Михайлова Х.М. Основи виявлення та розслідування шахрайства, учиненого групою осіб у сфері інвестування будівництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Х.М. Михайлова. – Одеса, 2009. – 20 с.

Яцков М.В. Виявлення та розслідування шахрайств з використанням «фінансових пірамід» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / М.В. Яцков. – Одеса, 2011. – 20 с.

Шеломенцев В.П. Пошук і фіксація підрозділами ДСБЕЗ МВС України фактичних даних про злочини у сфері високих технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 21.07.04 «Оперативно-розшукова діяльність» / В.П. Шеломенцев. – К., 2008. – 18 с.

Дрозд Ю. В. Організація діяльності з розкриття квартирних крадіжок підрозділами карного розшуку / Ю. В. Дрозд // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 2. – С. 195 – 197.

Федчак І. А. Організація оперативного обслуговування об'єктів та галузей економіки підрозділами ДСБЕЗ МВС України : монографія / І.А. Федчак. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 240 с.


Переглядів анотації: 157
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Стащак, М. В. (2016). Алгоритмізація проведення оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 267-276. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/632
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ