Деякі питання діяльності слідчого судді у кримінальному провадженні

  • Г. В. Соловей кандидат юридичних наук, помічник адвоката
Ключові слова: слідчий суддя, підозрюваний, прокурор, досудове розслідування, кримінальне провадження

Анотація

У статті окреслено основні проблеми діяльності слідчого судді на досудовому розслідуванні та визначено деякі шляхи удосконалення інституту слідчого судді в Україні. Указано, що наразі наявна позитивна практика щодо визначення слідчим суддею конкретного строку проведення процесуальних дій та здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Зроблено висновок, що у вітчизняному кримінальному процесуальному праві повинна існувати окрема ланка слідчих суддів, повноваження яких повинні обмежуватися здійсненням судового контролю на стадії досудового розслідування кримінального провадження.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9 – 10. – Ст. 88.

Туманянц А. Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функції у досудовому провадженні [Електронний ресурс] / А. Р. Туманянц // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 896–901. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2011-2/11tarudp.pdf.

Быкова Е. В. Судебный контроль за предварительным расследование преступлений во Франции : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Е. В. Быкова ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. – Москва. – 1996. – 21 c.

Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / Ю. В. Скрипіна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – 21 с.

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – № 31. – 2016. – Ст. 545.

Ухвала Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.06.2015, справа № 359/5387/15-к (провадження № 1-кс/359/925/2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45617310.

Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : Наказ Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16/print1466064076119216.

Ухвала Червонозаводського районного суду міста Харкова від 11.11.2016, справа № 646/11677/16-к, провадження № 1-кс/646/5115/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62639191.


Переглядів анотації: 113
Завантажень PDF: 162
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Соловей, Г. В. (2016). Деякі питання діяльності слідчого судді у кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 260-267. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/628
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ