Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні

  • Л. М. Лобойко доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
  • О. Г. Шило доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник наукових робіт, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
  • Л. М. Москвич доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
  • Н. В. Глинська доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
  • О. І. Марочкін кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Ключові слова: корупція, запобігання корупції, судоустрій, корупційні ризики у кримінальному провадженні

Анотація

На підставі аналізу положень вітчизняного та зарубіжного законодавства розглянуто судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні. Феномен корупції розкрито через призму взаємовпливу широкого спектра правових, соціальних та інших чинників. Досліджено організаційноправові засади попередження корупції в судовій системі; здійснено оцінку корупціогенності кримінального процесуального законодавства України та розглянуто її окремі аспекти. За результатами дослідження досвіду деяких розвинених країн запропоновано зміни й доповнення до чинного судоустрійного законодавства та КПК України. Наголошено на важливості подальших теоретикоправових досліджень у цій царині.

Посилання

Корупційні ризики в кримінальному процесі та судовій системі / [М. В. Буроменський та ін.] ; Ін-т приклад. гуманіст. дослідж., МАКонсалтинг. – Київ : Москаленко О. М. ФОП, 2009. – С. 5-8.

Коаліційна угода, 2014. – С.12 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf – Заголовок з екрану.

Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 – Заголовок з екрану.

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки : Указ Президента України від 20.05.2015 № 276/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/19452.html – Заголовок з екрану.

Томкіна О. Принцип доброчесності державної влади: постановка проблеми / О. Томкіна // Вісник Національної академії правових наук України – № 1. – 2014. – С. 65-74.

Black H. Black Law Dictionary / Black H. – New York, 1998. – Р. 14.

Юридичний словник-довідник / [за ред. Ю. С. Шемшученка]. – К. : Феміна, 1996. – С. 308.

Побережний В.В. Місце та значення міжнародних антикорупційних договорів у системі запобігання корупції в органах державної влади / В.В. Побережний // Теорія та практика державного управління. – Вип. 2 (33) . – 2011. – С. 1-6.

Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією : Закон України від 16.03. 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2476-15 – Заголовок з екрану.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 року / ратиф. Законом України від 18 жовт. 2006 pоку № 252-V // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 44. – Ст. 2939.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789 – Заголовок з екрану.

Political corruption: A hand book / Ed by Heldenheimer A. J. Oxford. Transaction. – 1985. – Р. 15.

Nye J. Corruption and political development: a cost'benefit analysis / J. Nye // American Political Science. – 1967. – №12(61). – P.417-427.

Федорович В.І. Теоретичне обгрунтування механізму відповідальності судді за недоброчесну поведінку: дис. …. канд. юрид. наук: 12.00.10. –2014, Львів, Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права» – С.60.

Коррупция: природа, проявления, противодействие : моногр. / отв. ред. Т. Я. Хабриева. – М. : Юриспруденция, 2012. – С.47-58.

Марцинкевич А.М. Збірник рішень про притягнення суддів до відповідальності / [А.М. Марцинкевич, Н.Г. Шукліна, О.В. Шамрай, О.П. Іщенко, М.М. Самофал] ; за ред. проф. В.Т. Маляренка. – К., 2012. – 230 с.

Токар-Остапенко О. В. Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні / О.В. ТокарОстапенко. – К. : НІСД, 2013. – С. 8-10.

Мельник М. І. Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія / М. І. Мельник. – К. : Юрид. думка, 2004. – С. 33.

Гончаренко О. В. Адміністративно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції: дис. … канд.юрид.наук. 12.00.07/ Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – Х., 2009 – С. 17-18.

Передумови та конституційний процес створення ВРЮ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/history_creation – Заголовок з екрану.

Борковскі Г. Польський досвід підготовки кандидатів на посаду судді / Г. Борковскі // Результати першого національного добору кандидатів на посаду судді: досвід, шляхи удосконалення та запровадження спеціальної підготовки кандидатів : матер. Міжнародного семінару-практикуму (22-24 лютого 2012року). – Львів, 2012. – С. 1-7.

Москвич Л.М. Організаційно-правові проблеми статусу судді в Україні: дис. .... канд. юрид. наук: 12.00.10 – 2003: Харків, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрго – С. 110-120.

Презентовано звіт за результатами дослідження кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду судді / Вища кваліфікаційна комісія суддів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vkksu.gov.ua/ua/news/priezientowano-zwit-za-riezultatami-doslidziennia-kwalifikacijnich-wimog-dokandidatiw-na-posadu-suddi.

Канадсько-український проект сприяння доброчесності: Підсумковий звіт. – К., 2004. – С. 21.

Основи законодавства про корупційну політику : модел. закон прийнятий на XXII пленар. засід. Міжпарламент. Асамблеї держав – учасниць СНД : постанова від 15 листоп. 2003 року // Информационный бюллетень / Межпарламент. Ассамблея государств-участников СНГ. – 2004. – № 33. – С. 235–260.


Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Лобойко, Л. М., Шило, О. Г., Москвич, Л. М., Глинська, Н. В., & Марочкін, О. І. (2016). Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 205-225. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/612
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ