Правове регулювання діяльності органів національної поліції у сфері протидії злочинним посяганням на майно громадян

  • О. О. Деревягін кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: правове регулювання; органи Національної поліції; злочинні посягання на майно громадян; нормативно-правові акти

Анотація

Проаналізовано систему національного та міжнародного законодавства, що становить правову основу діяльності органів Національної поліції у сфері протидії злочинним посяганням на майно громадян. На підставі аналізу практичної діяльності, результатів особистого дослідження автором запропоновано деякі шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності органів Національної поліції у сфері протидії злочинним посяганням на майно громадян.

Посилання

Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Харьков : Консум; Ун-т внутр. дел. 2000. – 704 с.

Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_575.

Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність : Закон України від 07.09.2005 № 2824-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/2824-15.

Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_033.

Європейська конвенція про взаємну допомогу в кримінальних справах від 20.04.1959 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_036.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135/96-XI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/3341-12.

Пестрецов М.О. Особливості правового регулювання діяльності підрозділів карного розшуку у протидії злочинним посяганням на помешкання громадян / М.О. Пестрецов // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – К.: НАВС, 2013. – № 2 (87). – С. 193–202.

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF.

Про затвердження Положення про Департамент карного розшуку Національної поліції України : Наказ НП України від 14.11.2015 № 90 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1813212.

Долженков О. Ф. Теоретичні проблеми становлення політики протидії створенню інфраструктури злочинного світу засобами ОРД ОВС : дис. … доктора юрид. наук : 21.07.04 / Долженков Олександр Федорович. – Х., 2002. – 445 с.

Ортинський В. Л. Теоретичні основи, правові та організаційні проблеми протидії нелегальній економіці засобами оперативно- розшукової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 21.07.04 «Оперативно-розшукова діяльність» / В. Л. Ортинський. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 36 с.

Халілєв Р. А. Проблеми формування оперативно-розшукової стратегії України щодо протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей / Р. А. Халілєв // Науковий вісник КЮІ ОДУВС. – 2009. – № 1. – С. 92–101.

Деревягін О. О. Запобігання злочинам підрозділами карного розшуку в курортній місцевості АР Крим : [моногр.] / О. О. Деревягін ; за заг. наук. ред. проф. І. Р. Шинкаренка. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 192 с.

Дмитрієв А. А. Принципи та правове регулювання діяльності органів національної поліції з протидії організованій злочинності / А. А. Дмитрієв / Вісник кримінологічної асоціації України. 2016. – № 1 (12). – с. 164-174.


Переглядів анотації: 614
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Деревягін, О. О. (2016). Правове регулювання діяльності органів національної поліції у сфері протидії злочинним посяганням на майно громадян. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 191-198. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/604
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ