Використання спеціальних криміналістичних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон україни

  • Л.Ю. Капітанчук кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Національної академії Державної прикордонної служби України
  • О.В. Кравчук кандидат юридичних наук, заступник директора центру – завідувач відділу криміналістичних досліджень Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України
  • Ю.І. Літвін кандидат юридичних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін з правознавства Хмельницького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом
Ключові слова: спеціальні знання, взаємодія, незаконне переправлення осіб через державний кордон, експертиза, трасологічна експертиза, технічна експертиза документів.

Анотація

У статті розглянуто особливості використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Визначено сучасні проблеми використання спеціальних знань у формі проведення криміналістичних експертиз при розслідуванні таких злочинів.

Посилання

Криминалистика : [учебник для вузов] / [Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская] ; под ред. Р.С. Белкина. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА–М, 1999. – 990 с.

Експертизи у судовій практиці : [наук.-практ. посіб.] / Ред. : В. Г. Гончаренко ; Київ. НДІ суд. експертиз, Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 389–391.

Івакін Е. О. Теоретичні та методичні питання неідентифікаційних досліджень в судовому почеркознавстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / Едуард Олександрович Івакін. – К., 2003. – 16 с.

Зайцев Р. В. Криминалистические экпертизы как средство получения и проверки доказательств по уголовным делам : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец.12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика ; судебная экспертиза» / Роман Викторович Зайцев. – М., 2008. – 20 с.

Клименко Н. І. Судова експертологія: курс лекцій : [навч. посіб для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / Клименко Н. І. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 528 с.

Орлов Ю. Ю. Застосування оперативної техніки в оперативнорозшуковій діяльності міліції (теорія і практика) : [монографія] / Ю. Ю. Орлов. – К. : Київський нац. ун-т внутрішніх справ, 2007. – 559 с.

Сорокотягин И. Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика ; судебная експертиза» / Игорь Николаевич Сорокотягин. – Екатеринбург, 1992. – 30 с.

Фридман И. Я. Судебная экспертиза и вопросы предупреждения преступлений : автореф. дисс. на соискание уч. степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процес и криминалистика ; судебная експертиза» / Исаак Яковлевич Фридман. – М., 1974. – 40 с.

Горінецький Й. І. Експертиза у справах про контрабанду / Й. І. Горінецький, Л. М. Дорофієва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Вип. 11. – Ужгород : Поліграф центр ЛІРА, 2008. – С. 291–293.

Літвін Ю. І. Щодо окремих питань використання спеціальних знань при розслідуванні порушень державного кордону / Ю. І. Літвін // Освітньонаукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України : ІІ всеукр. наук.-практ. конф. [Серія : Юридичні науки], Хмельницький, 20 лист. 2009 р. / Держ. прикорд. служба України, НАДПСУ. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2009. – С. 47–48.

Літвін Ю. І. Огляд місця події при порушенні державного кордону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 20.02.03 «Військове право ; військові аспекти міжнародного права» / Юрій Іванович Літвін. – Хмельницький, 1998. – 18 с.

Сич В. О. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням державного кордону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 20.02.03 «Військове право ; військові аспекти міжнародного права» / Василь Олексійович Сич. – Хмельницький, 1998. – 18 с.

Онисько О. І. Види слідів та їх використання при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами дізнання органів ПВУ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / Олександр Іванович Онисько. – К., 2003. – 21 с.

Бахин В. П. Необходимость развития и совершенствования экспертной деятельности в борьбе с преступностью / В. П. Бахин, Н. С. Карпов // Криміналістичний вісник. – 2013. – № 2 (20). – С.16–21.

Огляд стану прикордонного контролю в органах охорони державного кордону Західного регіонального управління за 2013 рік та шляхи його вдосконалення у 2014 році. – Львів. – 2013. – 18 с.

Стрілець Г. О. Формування судово-експертних установ у системі Державної прикордонної служби України / Г. О. Стрілець // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 1. – С. 14–16.

Про затвердження Інструкції про порядок призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних документів експертною службою ДПС України : наказ Адміністрації ДПСУ від 07 серп. 2009 р. № 594 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 69. – Ст. 2409.

Положення про Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України: наказ Адміністрації ДПС України від 11.08.2010 № 617 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 68. – Ст. 2478. 19. Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію та атестацію судових експертів Державної прикордонної служби України : наказ Адміністрації ДПС України від 23.11.2010 № 891 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 96. – Ст. 3426.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Капітанчук, Л., Кравчук, О., & Літвін, Ю. (2016). Використання спеціальних криміналістичних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон україни. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 297-306. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/581
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ