Поняття й види економічних санкцій і механізм їх застосування в міжнародному приватному праві

  • Д.Ф. Кононенко аспірант кафедри міжнародного права і міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: економічні санкції, рішення Ради Безпеки ООН, цивільні правовідносини, іноземний елемент, зовнішньоекономічна діяльність.

Анотація

Статтю присвячено розгляду міжнародних санкцій, які в останні роки стають усе більш популярним інструментом зовнішньої політики. Санкції значно трансформують умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності й модифікують договірні зобов’язання за міжнародними комерційними контрактами. Відзначається, що науці міжнародного права притаманний плюралізм думок у розумінні міжнародних санкцій. Констатується, що думкою, що панує в доктрині й отримала визнання в практиці міжнародних організацій, стала концепція тлумачення санкцій як засобу примусу до виконання зобов’язань, що випливають із правопорушення.

Посилання

Кешнер М. В. Соотношение ответственности и санкций в международном праве: доктринальные подходы / М. В. Кешнер, Г. И. Курдюков // Журнал российского права. – 2014. – Т. 2. – № 9. – C. 103–115.

Левин Д. Б. Санкции в международном праве/ Д. Б. Левин // Правоведение. – 1981. – № 1. – С. 40–48.

Тункин Г. И. Теория международного права / Тункин Г. И. – М. : Междунар. отношения, 1970. – 511 c.

Международное право / Отв. ред. проф. Г. В. Игнатенко и проф. О. И. Тиунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2005. – 624 с.

Международное публичное право : [учеб.] / [Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев, В. В. Устинов и др.] ; отв. ред. К.А. Бекяшев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2011. – 1008 с.

Толстых В. Л. Курс международного права : [учебник] / В. Л. Толстых. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 1056 с.

Нешатаева Т. Н. Понятие санкций международных организаций / Т. Н. Нешатаева // Правоведение. – 1984. – № 6. – С. 94–98.

Лукашук И. И. Право международной ответственности / И. И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 404 c.

Crawford J. The Relationship between Sanctions and Countermeasures. In: United Nations Sanctions and International Law / Graduate Institute of International Studied; ed. Gowlland-Debbas V. – The Hague: Kluwer Law International, 2001.

Черкес М. Е. Международное право : [учебное пособие] / М. Е. Черкес. – Одесса : Юридическая литература, 2004. – 384 с.

Міжнародне право. Основи теорії : [підручник] / за ред. В. Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.

Василенко В. А. Международно-правовые санкции / В. А. Василенко. – К. : Вища школа, 1982. – 230 с.

Міжнародне право : [підручник для студ. юридичних вузів] / І. І. Лукашук, В. С. Ісакович ; [та ін.] ; заг. ред. : І. І. Лукашук, В. А. Василенко . – К. : Вища школа, 1971. – 378 с.

Жданов Ю. Н. Принудительные меры в международном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Жданов Ю. Н. – М., 1999. – 28 с.

Ежегодник Комиссии международного права. – Нью-Йорк : ООН, 1979. – Т 2. – Ч. 2.

Сазонова К. Л. Принудительные меры, контрмеры, санкции в международном праве: терминологические вопросы / К. Л. Сазонова. // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 11. – С. 16–18.

Повестка дня для мира : Док. A/47/277–S/24111 от 2 июля 1992 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/siteindex/agenda_forpeace.pdf.

Про санкції : Закон від 14.08.2014 № 1644-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 40. – Ст. 2018.

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml.

Хуснутдинов Р. Р. Территориальное и экстерриториальное действие уголовного закона : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Хуснутдинов Р. Р. – Казань, 2007.

Van Houtte H. The Impact of Trade Prohibitions on Transnational Contracts / Van Houtte, Hans // Revue de droit des affaires internationals. – 1988. – Volume 1988, Issue 2. – P. 141–154.

Крючкова И. Н. Экономические санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в международном публичном праве и международном частном праве. Монография / Крючкова И. Н. – М. : МАКС-Пресс, 2005. – 146 c.


Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Кононенко, Д. (2016). Поняття й види економічних санкцій і механізм їх застосування в міжнародному приватному праві. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 239-251. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/572
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА