Захист прав людини в адміністративному судочинстві Німеччини: досвід для України

  • В. В. Чумак кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)
  • В. Ю. Цебинога курсант 4-го курсу факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків) здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)
Ключові слова: адміністративне судочинство, права людини, захист, досвід Німеччини, Україна, адміністративні суди, адміністративна юстиція, система судоустрою, право на мирні зібрання, публічно-правові спори

Анотація

У статті проаналізовано сучасну модель адміністративної юстиції в Німеччині. Визначено та охарактеризовано систему судоустрою Німеччини, а також основні засади здійснення адміністративного судочинства. Розкрито компетенцію адміністративних судів, що полягає у вирішенні публічно-правових
спорів. Досліджено механізм реалізації права на мирні зібрання та його охорона в порядку адміністративного судочинства в Німеччині.

Посилання

Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Тертична Е. В. Актуальні питання визначення місця судової влади у концепції розподілу влади на основі аналізу зарубіжного досвіду. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2013. Вип. 10. С. 317 – 321.

Хайде В. Система правосудия Федеративной Республики / Германский Фонд международного правового сотрудничества. Федеральний вестник. 1990. 111 с.

Hufen, Verwaltungsprozessrecht, 8. Aufl., 2011, § 1 Rn. 16.

Hufen, Verwaltungsprozessrecht, 8. Aufl., 2011, § 1 Rn. 11.

Опанасенко О. О. Порівняльний аналіз здійснення адміністративного судочинства в Україні та інших країнах. Наше право. 2013. № 8. С. 39 – 46.

Фоков А. Административные суды повысят доступность правосудия. Российская юстиция. 2001. № 6. С. 7.

Сьоміна В. А. Досвід створення та функціонування адміністративної юстиції у Франції та Німеччині. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2002. Вип. 4. С. 143 – 149.

Grundgesetz fürdie Bundes republik Deutschland : vom 23 Mai 1949 [Elektronische Ressource]. – Zugang : сайт. URL: http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf (дата звернення: 02.06.2018).

Brenneisen H., Wilksen M., Becker W. undand. Versammlungsrecht : dashoheitliche Eingriffshandelnim Versammlungsgeschehen / Hartmut Brenneisen. – 4. Aufl. – Hilden/Rhld. : VDP Verl. Dt. Polizeiliteratur, 2011. – 638 s.

Versammlungsrecht : Lehrbuch / R. Krueger. – Stuttgart [u.a.] : Booberg, 1994. – 178 s.

Мельник Р. С. Право мирних зібрань у системі адміністративного права Німеччини. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2013. № 4. С. 31– 40.

Vogt v. Germany, заява № 17851/91, рішення від 02 вересня 1995 року, п. 64.

Rekvenyi v. Hungary, заява № 25390/94, рішення від 20 травня 1999 року, п. 58.

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. Київ, 2015. 208 с.


Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 199
Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Чумак, В. В., & Цебинога, В. Ю. (2018). Захист прав людини в адміністративному судочинстві Німеччини: досвід для України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(84), 173-178. https://doi.org/10.33766/2524-0323.84.173-178
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ